Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Psykiske helsetjenester

Beskrivelse

Beskrivelse

Kommunen tilbyr psykisk helsehjelp til barn, voksne og pårørende. Hvis du har opplevd noe traumatisk, sorg eller overgrep eller hvis du har det vondt og er deprimert kan du få hjelp gjennom kommunens helsetjeneste.

Du kan ta kontakt gjennom legevakten, fastlegen, helsestasjonen eller fra kommunens nettside.

Relatert virksomhet

 

Helsestasjonens familieteam

 

Vi kan kontaktes uten henvisning fra andre. Tilbudet er gratis. De ansatte har helsefaglig- og pedagogisk bakgrunn.

Vi er lokalisert i Torvmyrveien 11.

Tjenesten er for bosatte i Randaberg kommune.

 

Hvem er tjenesten for?

-        Barn og ungdom 0-20 år. Ungdom over 16 år kan ta kontakt på egen hånd uten foresattes samtykke.

-        Foreldre med utfordringer i foreldrerollen

-        Gravide og foreldre med spedbarn

 

Vi tilbyr:

-        Styrking av foreldre i foreldrerollen.

-        Veiledning til foreldre som har barn med ulike utfordringer og utviklingsforstyrrelser.

-        Samtaler og/ eller gruppetilbud til barn som pårørende.

-        Behandling av milde psykiske vansker hos barn, ungdom og gravide eller foreldre med spedbarn. Vi har ofte samtaler med foreldre og barn sammen, men også hver for seg. Vi drøfter hvilken samtaleform som er mest hensiktsmessig sammen med deg/dere som tar kontakt.

-        Hjelp til å forholde seg til krevende livshendelser.

 

Vi samarbeider med andre instanser etter behov og samtykke.

 

Kontaktinformasjon:

Telefontid for nye henvendelser er tirsdager – fredager kl 10.30-11.30.

Telefonnummer: 404 13 059 (dette nummeret er kun for nye henvendelser).

Ved behov for øyeblikkelig hjelp, og ved fare for liv og helse, må fastlege eller legevakt kontaktes.

 

En av oss som er ansatt i helsestasjonens familieteam, vil besvare telefonen. Når du ringer spør vi deg om å beskrive hva det ønskes hjelp til, samt om en del praktiske opplysninger. Nye henvendelser blir drøftet i teammøte på mandager. Vi tar deretter kontakt i løpet av uken for å avtale første samtale eller møte.

Andre fagpersoner som for eksempel helsesøster, fastlege, barnehage eller lærer kan ringe på vegne av andre som ønsker vår hjelp, men foresatte eller personer over 16 år, må da samtykke til henvendelsen i forkant.

 

 

Journalføring og innsyn:

Det opprettes helsejournal på alle som mottar hjelp fra helsestasjonens familieteam. Journalen skal bidra til faglig forsvarlig oppfølging.

Foreldre/ foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet.

 

 

Andre instanser utenfor kommunen som kan være aktuelle hjelpere:

-        Familievernkontoret (https://www.bufdir.no/Familie/Kontor/Stavanger/)

-        Alternativ til Vold (http://atv-stiftelsen.no/)

-        Ungdom og rus – K 46 (https://www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/rus/k-46/#hva-kan-k46-hjelpe-med-)

-        Pårørendesenteret (http://www.pårørendestavanger.no/home)

-        Kompasset (http://kompasset.org/)

-        Rogaland A-senter (http://www.rogaland-asenter.no/behandling/pasienter-p%c3%a5r%c3%b8render)

-        Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) (https://www.smiso-rogaland.no/)

-        Barne-  og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) (https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/bupa)

-        Barne- og ungdomshabilitering (https://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/barne-og-ungdomshabilitering

-        Habiliteringstjenesten for voksne (https://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/avdeling-for-rehabilitering/avdeling-for-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/seksjon-for-habilitering)

 

Målgruppe

Personer som bor hjemme og som har psykiske lidelser.

Vilkår

Det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta tjenesten.

Lover

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.

Saksbehandling

Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Saksbehandling

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Du kan også klage til fylkesmannen i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

Annen informasjon

Opprettet
01.12.2015 10:49:49
Oppdatert
11.05.2020 06:58:30