Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen
Barn og unges kommunestyre.

Barn og unges kommunestyre.

Øvrige styrer, råd og utvalg

Kommunestyret (27 medlemmer):

Arbeiderpartiet (7 representanter):
Kristine Enger, Ellen Marie Aaserød, Reidun Sirevaag, Wenche Kjellesvik Eriksen, Amela Sandanger, Anniken Bø og Eva Walde Lund.

Høyre (7 representanter):
Bjørn Kahrs, Kirsten Clausen, Jorunn Utheim, Erling Leffmann, Svein Livar Haga, Per Arne Nyvoll og Bjarne Sigmund Froestad.

Kristelig Folkeparti (4 representanter):

Øystein Stjern, Gunhild Vårvik Tangeland, Ellinor Larsen og Helge Todnem.

Fremskrittspartiet (3 representanter):
Anita Egeli, Robert Raustein og Tone Gjerde.

Senterpartiet (3 representanter):
Jarle Bø, Janne Gro Kleivan og Therese Mari Nybø.

Miljøpartiet De Grønne (1 representant):
Alexander Rügert-Raustein.

Venstre (1 representant):
Thor Geir Harestad.

Uavhengig (1 representant):
Gunnar Hiim.

 • Kommunestyret er det øverste kommunale organ og treffer vedtak på vegne av kommunen, så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning og kan forlange enhver sak lag fram for seg til orientering eller avgjørelse. Kommunestyret består av 27 medlemmer. Ordføreren eller varaordføreren leder kommunestyrets møter.
 
Formannskapet (9 medlemmer):
Ap: Kristine Enger
H: Bjørn Kahrs og Kirsten Clausen
KrF: Gunhild Vårvik Tangeland og Ellinor Larsen
Frp: Anita Egeli
Sp: Jarle Bø
V: Thor Geir Harestad
Uavhengig: Gunnar Hiim
 • Kommunestyret velger medlemmer og varamedlemmer til formannskapet, blant kommunestyrets medlemmer. Rammene for formannskapets virksomhet fremgår av kommunelovens § 8. Ordfører eller varaordfører leder formannskapets møter.
 
Kontrollutvalget (3 medlemmer):
Frp: Kurt Randaberg (leder)
H: Arve Kopperdal (nestleder)
Ap: Wenche Kjellesvik Eriksen
 
Kommuneplanutvalget (9 medlemmer):
KrF: Øystein Stjern (leder) og Gunhild Vårvik Tangeland
Ap: Kristine Enger (nestleder)
H: Kirsten Clausen og Bjørn Kahrs
Frp: Anita Egeli
Sp: Jarle Bø
MDG: Alexander Rügert-Raustein
Uavhengig: Gunnar Hiim
 
Hovedutvalg for oppvekst og levekår (HOL) (11 medlemmer):
Uavhengig: Gunnar Hiim (leder)
Ap: Ellen Marie Aaserød og Reidun Sirevaag
KrF: Ellinor Larsen (nestleder) og Kenneth Torsteinbø
H: Per Arne Nyvoll, Kjell Arne Bergsaker og Lars Fredrik Vistnes
Frp: Tone Gjerde
Sp: Eirik Øverland Sande
V: Elisabeth Klette
 
Hovedutvalg for nærmiljø og kultur (/HNK) (11 medlemmer):
KrF: Gunhild Vårvik Tangeland (leder) og Tomas Mørch
Ap: Amela Sandanger (nestleder), Martin Arnøy Rygg og Anniken Bø
H: Jorunn Utheim, Svein Livar Haga og Thor Magne Larsen
Frp: Robert Raustein
Sp: Janne Gro Kleivan
MDG: David Harestad
 
Eldrerådet (5 medlemmer):
Ap: Reidun Sirevaag (leder)
Pensjonistlaget: Berit Brunvand (nestleder)
H: Torbjørg Eik og Per Arne Nyvoll
Landslaget for offentlige pensjonister: Kjell Terje Larsen
 • Eldrerådet er et rådgivende organ i alle saker som gjelder eldres levekår, og skal ha til behandling forslag til årsbudsjett, langtidsbudsjett og kommuneplanen og ellers saker med særlig interesse for eldre innenfor områdene:
  - Tiltak og planer i helse- og sosialsektoren.

  - Kommunens boligprogram og reguleringsplaner.
  - Samferdselssaker og kommunikasjonsplaner.
  - Kulturelle tiltak.
  - Andre kommunale tiltak som gjelder eldre.
  Eldrerådet kan også ta opp saker som gjelder eldre på eget initiativ. Pensjonistene skal utgjøre flertallet
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
(7 medlemmer):

Ap: Bjarte Bø-Sande (leder)
KrF: Ellinor Larsen
Marta Nymark
Evy Hetland
Bjørnar Fattnes
Arve Jaatun
 • Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et rådgivende organ for Randaberg kommune i alle saker som vedrører mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
 
Koordinator BUK (Barn og unges kommunestyre):
KrF: Gunhild Vårvik Tangeland (koordinator)
 • BUK er et rådgivende organ for kommunestyret og andre folkevalgte utvalg i Randaberg. BUK kan uttale seg på vegne av barn og unge i Randaberg. BUK skal være fast høringsinstans for saker som gjelder barn og ungdom. En BUK-representant har tale- og forslagsrett i kommunestyret i alle saker som har vært behandlet i BUK. Det velges 18 representanter til BUK - seks fra hver av kommunens grunnskoler. BUK avholder 3/4 møter i året.
 
Valgstyret (9 medlemmer):
Ap: Kristine Enger (leder)
KrF: Gunhild Vårvik Tangeland (nestleder) og Ellinor Larsen
H: Bjørn Kahrs og Kirsten Clausen
Frp: Anita Egeli
Sp: Jarle Bø
V: Thor Geir Harestad
Uavhengig: Gunnar Hiim
 •  Kommunestyret delegerer oppnevningen av stemmestyre til valgstyret.
 
Administrasjonsutvalget (7 medlemmer):
Som arbeidsgiverens medlemmer av utvalget velges:
KrF: Gunhild Vårvik Tangeland (leder)
Sp: Jarle Bø (nestleder)
Ap: Kristine Enger
H: Bjørn Kahrs
Frp: Anita Egeli
Fagforbundet: Karin Samuelsen
Utdanningsforbundet: Cathrine Larsen
 
Pasient- og brukerutvalg (3 medlemmer):
KrF: Ellinor Larsen (leder)
H: Per Arne Nyvoll (nestleder)
Frp: Tone Gjerde
 
Klagenemnd (5 medlemmer):

MDG: Torfinn Goa (leder)
H: Kjell Arne Bergsaker (nestleder)
Ap: Reidun Sirevaag
KrF: Kjell Nordbø
V: Elisabeth Klette

Varamedlemmer:
Ap: Egil Karleif Refsnes
H: Anne Marie Sande
KrF: Ellinor Larsen
KrF: Kenneth Torsteinbø
V/MDG: Gunvor Krogh Harestad (V)

Forhandlingsutvalg (3 medlemmer):
Ap: Kristine Enger
H: Bjørn Kahrs
KrF: Gunhild Vårvik Tangeland 
 • Forhandlingsutvalget har det politiske hovedansvaret for de sakene som er nevnt i kommuneloven § 26, inkl. lokal protokoll fra forhandlinger hvor ikke forhandlingsfullmakt er gitt rådmannen. Les mer om forhandlingsutvalgets oppgaver her.
 
Viltnemnd (5 medlemmer):
H: Bjørn Kahrs (leder)
Sp: Steinar Kolnes (nestleder) og Therese Mari Nybø
Ap: Kirsti Dahl Jensen
MDG: Stein Elling Tofte
 
Konfliktrådet (medlem og kontaktperson):
Medlem:
H: Kjell Arne Bergsaker
Kontaktperson:
KrF: Kenneth Torsteinbø
 
Heimevernsnemnd (2 medlemmer):*
Heimevernsnemnda er lagt ned, jf. vedtak i sak 60/17 i kommunestyret. Tidligere valgte medlemmer, Åge Kolnes og Therese-Mari Nybø, begge fra Sp, går derfor ut fra disse vervene.
 
Sakkyndig nemnd - eiendomsskatt (3 medlemmer):
V: Ingve Lerang (leder)
Frp: Øystein Thorsen (nestleder)
Ap: Wenche Kjellesvik Eriksen
 
Klagenemnd - eiendomsskatt (6 medlemmer):
KrF: Helge Todnem (leder) og Kjell Nordbø
H: Tor Magne Larsen (nestleder)
Ap: Siv Alm Grindheim
Frp: Tone Gjerde
Sp: Therese-Mari Nybø
 
Styret i Rolf G. Giljes og hustru Serine Pedersdatters legat til landbrukets fremme (5 medlemmer):
KrF: Ellinor Larsen
Uavhengig: Gunnar Hiim
Sp: Therese-Marie Nybø
Frp: Leiv Petter Torsen
Sp: Karstein Lerang
 •  Det valgte styret fra 2011-2015 blir sittende frem til kommunestyret får en sak som avklarer styreform og fremtid.
 
Valg av driftsstyre for Harestad skole:
Medlem: Gunnar Hiim (Uavhengig)
Varamedlem: Bjørn Kahrs (H)
 
Valg av samarbeidsutvalg til Goa og Grødem skole:

Goa skole:
Medlem: Oddbjørn Rannestad (Ap)
Varamedlem: Ellinor Larsen (KrF)

Grødem skole:
Medlem: Elisabeth Klette (V)
Varamedlem: Lars Fredrik Vistnes (H)

 
Valg av medlem til samarbeidsutvalg til kulturskolen:
Medlem: Per Arne Nyvoll (H)
Varamedlem: Robert Raustein (Frp)
 
Valg av samarbeidsutvalg til barnehagene:

Sentrum:
Medlem: Bertha Nøkling (Ap)
Varamedlem: Gunvor Krogh Harestad (V)

Fjellheim:
Medlem: Anita Egeli (Frp)
Varamedlem: Bertha Nøkling (Ap)

Solbakken:
Medlem: Robert Raustein (Frp)
Varamedlem: Sondre Baardsen (Ap)

Viste:
Medlem: Anniken Bø (Ap)
Varamedlem: Robert Raustein (Frp)

Grødem:
Medlem: Gunvor Krogh Harestad (V)
Varamedlem: Ellinor Larsen (KrF)

Sande:
Medlem: Bodil Ludvigsen (KrF)
Varamedlem: Jørgen Narvestad Anda (MDG)

Vistestølen:
Medlem: Bjørn Kahrs (H)
Varamedlem: Stig André Torkelsen (KrF)

Ryggstranden:
Medlem: Tone Gjerde (Frp)
Varamedlem: Anniken Bø (Ap)

Nyvoll:
Medlem: Stig André Torkelsen (KrF)
Varamedlem: Bodil Ludvigsen (KrF)

Endrestø:
Medlem: Sondre Baardsen (Ap)
Varamedlem: Marianne Solheim Sande (Sp)

Ze-bra barnehage:
Medlem: Jørgen Narvestad Anda (MDG)
Varamedlem: Marianne Solheim Sande (Sp)

 
Valg til KS - Fylkesmøte og Landsting:

KS Fylkesmøtet:
Representanter:

Kristine Enger (Ap)
Jarle Bø (Sp)

Vararepresentanter:
Uavhengig/KrF:
Gunhild Vårvik tangeland (KrF)
Gunnar Hiim (Uavhengig)

H:
Bjørn Kahrs (H)
Kirsten Clausen (H)

KS Landstinget:
Representanter:

Kristine Enger (Ap)
Jarle Bø (Sp)

Vararepresentanter:
Uavhengig/KrF:
Gunhild Vårvik tangeland (KrF)
Gunnar Hiim (Uavhengig)

H:
Bjørn Kahrs (H)
Kirsten Clausen (H)

 
Valg av representanter til Interkommunalt råd for kultursektoren:

Medlemmer:
Robert Raustein (Frp)
Amela Sandanger (Ap)
Per Arne Nyvoll (H)

Varamedlemmer:
David Harestad (MDG)
Tomas Mørch (KrF)
Berit Brunvand (H)

 
Valg av medlemmer til styret i Jærmuseet:

Medlem:
Kristine Enger (Ap)

Varamedlem:
Gunhild Vårvik Tangeland (KrF)

 
Valg av medlem til styringsgruppen for Nullvisjonsprosjektet for Nord-Jæren:

Medlem:
Kristine Enger (Ap)

Varamedlem:
Gunhild Vårvik Tangeland (KrF)

 
Valg av medlem til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS sitt representantskap:

Medlem:
Per Arne Nyvoll (H)

Varamedlem:
Susan Tunge (H)

 
Valg av medlem til Kirkens SOS:
Medlem:
Leder Kirkelig fellesråd
 
Valg av representanter til styringsgruppen for Transportplan Jæren og styret i FAFOT:

Medlem:
Kristine Enger (Ap)

Varamedlem:
Gunhild Vårvik Tangeland (KrF)

 
Valg av medlemmer til styret i Nord-Jæren Bompengeselskap AS:

Medlem:
Jarle Bø (Sp)

Varamedlem:
Bjørn Kahrs (H)

 
Valg av styrerepresentanter og valg av representanter til årsmøtet i Ryfylke friluftsråd:

Forslag til styreremedlem:
Medlem:
Alexander Rügert-Raustein (MDG)
Inger Grødem (Ap)

Varamedlem:
Eirik Øverland Sande (Sp)
Bodil Ludvigsen (KrF)

Representanter til årsmøtet:
Representanter:
Kristine Enger (Ap)
Alexander Rügert-Raustein (MDG)

Vararepresentanter:
Gunhild Vårvik Tangeland (KrF)
Eirik Øverland Sande (Sp)

 

Godkjenning av vedtektsendring Jæren friluftsråd:
Kommunestyrets vedtak:
Det gjøres endringer i vedtektene § 5-8 slik at styrets medlemmer oppnevnes av medlemskommunene og at årsmøtets leder og nestleder må komme fra medlemmer av representantskapet. Funskjonene følger valgperioden.
 

Valg av styrerepresentanter og valg av representanter til årsmøtet i Jæren friluftsråd:

Medlemmer i styret:
Medlem:
Kristine Hesby (Sp)

Varamedlem:
Oddbjørn Rannestad (Ap)

Representanter til årsmøtet:
Representanter:
Kristine Enger (Ap)
Gunhild Vårvik Tangeland (KrF)
Øystein Thorsen (Frp)

Vararepresentanter:
Arve Jaathun (V)
Bodil Ludvigsen (KrF)
Anne Marie Sande (H)

 

Valg av styremedlem og valg av representantskapet i Multihallen og Storhallen IKS:

Styret, Multihallen og Storhallen IKS:
Medlem:
Jarle Bø (Sp)

Varamedlem:
Kenneth Torsteinsbø (KrF)
Anita Egeli (Frp)

Representantskapet, Multihallen og Storhallen IKS:
Medlem:
Kristine Enger (Ap)

Varamedlem:
Gunhild Vårvik Tangeland (KrF)

 

Valg av styremedlem og valg av representantskapet i Sørmarka flerbrukshall IKS:

Styret, Sørmarka flerbrukshall IKS:
Medlem:
Jarle Bø (Sp)

Varamedlem:
Kenneth Torsteinsbø (KrF)
Anita Egeli (Frp)

Representantskapet, Sørmarka flerbrukshall IKS:
Medlem:
Kristine Enger (Ap)

Varamedlem:
Gunhild Vårvik Tangeland (KrF)
 
Valg av styremedlem og valg av representantskapet i IVAR IKS:

Representantskapet, IVAR IKS:
Medlem:
Kristine Enger (Ap)

Varamedlem:
Gunhild Vårvik Tangeland (KrF)

Styret, IVAR IKS:
Medlem:
Øystein Stjern (KrF)

Varamedlem:
Anita Egeli (Frp)

 
Valg av representanter til styret og bedriftsforsamlingen i Lyse Energi AS:

Bedriftsforsamlingen, Lyse Energi AS:
Medlem:
Kristine Enger (Ap)

Varamedlem:
Gunhild Vårvik Tangeland (KrF)

Styret, Lyse Energi AS:
Medlem:
Jarle Bø (Sp)

Varamedlem:
Ellinor Larsen (KrF)

 
Valg av representanter til styret i RANSO AS:

Medlemmer:
Anita Egeli (Frp)
Helge Todnem (KrF)

Varamedlemmer:
Gunnar Him (Uavhengig)
Gunvor Krogh Harestad (V)

 
Valg av styremedlem i Allservice AS:

Medlem:
Svein Livar Haga (H)

Varamedlem:
Anita Egeli (Frp)

 
Valg av politisk representant til Jæren vannområdeutvalg og Rogaland vannregionutvalg:

Jæren vannområdeutvalg:
Medlem:
Åge Kolnes (Sp)

Varamedlem:
Jørgen Narvestad Anda (MDG)

Rogaland vannregionutvalg:
Medlem:

Åge Kolnes (Sp)

Varamedlem:
Jørgen Narvestad Anda (MDG)

 
Valg av medlem til Kirkelig fellesråd:

Medlem:
Gunhilv Vårvik Tangeland (KrF)

Varamedlem:
Jarle Bø (Sp)

 
Valg av medlem til Ryggstranden båtforening:

Medlem:
Bjørn Kahrs (H)

Varamedlem:
Sondre Baardsen (Ap)

 
Valg av medlem til Skiftesvik båtforening:

Medlem:
Gunnar Hiim (Uavhengig)

Varamedlem:
Eirik Øverland Sande (Sp)

 
Valg av medlem til styret Greater Stavanger:

Medlem:
Kristine Enger (Ap)

Varamedlem:
Gunhild Vårvik Tangeland (KrF)

 
Medlem til representantskapet til Rogaland Arboret:

Medlem:
Ingve Lerang (V)

Varamedlem:
Elisabeth Klette (V)

 
Valg av medlem til representantskapet til Rogaland Revisjon IKS:

Medlem:
Kirsten Clausen (H)

Varamedlem:
Alexander Rügert-Raustein (MDG)

 
Valg av medlemmer til styret i Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS:

Medlem:
Kurt Randeberg (Frp)

Varamedlem:
Arve Kopperdal (H)

 
Valg av styremedlem og valg av medlem til representantskapet i Rogaland Brann og redning IKS:

Representantskapet:
Medlem:
Kristine Enger (Ap)

Varamedlem:
Gunhild Vårvik Tangeland (KrF)

Styret:
Medlem:
Øystein Stjern (KrF)

Varamedlem:
Gunnar Hiim (Uavhengig)

 
Valg av medlemmer til styre og representantskap i Stavanger Interkommunale Havn IKS / Stavangerregionen Havn IKS:

Representantskapet:
Medlem:
Jarle Bø (Sp)

Varamedlem:
Gunhild Vårvik Tangeland (KrF)

Styret:
Medlem:
Bjørn Kahrs (H)

Varamedlem:
Gunnar Hiim (Uavhengig)

 
Valg av medlemmer til representantskapet i Attende AS:

Medlem:
Helge Todnem (KrF)

Varamedlem:
Gunnar Hiim (Uavhengig)

 
Valg av representanter til styret i Randaberg og Rennesøy Bygdeblad:

Medlemmer:
Thor Geir Harestad (V)
Kirsten Clausen (H)

Varamedlemmer:
Eva Walde Lund (Ap)
Elisabeth Klette (V)