Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen
Detalj fra Grødem kirke.

Detalj fra Grødem kirke.

Ordførerens nyttårstale 2011

Her kan du lese ordfører Tone Tvedt Nybø sin tale under nyttårsmottakelsen i Grødem kirke 1.1.2011.

Kjære prismottakere, tidligere ordførere og alle dere andre!

Det er ekstra hyggelig å kunne ønske velkommen til Grødem kirke som i år har feiret 10-års jubileum. Den stod ferdig ved tusenårsskiftet og er hele bispedømmets milleniumskirke. Inngangen til et nytt år er et godt tidspunkt for å gjøre opp status og reflektere over det som skal komme.

Det beste fra to verdener
I 2010 fikk vi resultatene fra en kulturundersøkelse som ble gjort på Nord-Jæren. Undersøkelsen viste at vi som bor i Randaberg kan velge mellom det beste fra to verdener – fra landsbyen og fra byen. Randaberg har det høyeste frivillige engasjementet i regionen. Så mange som én av fire personer fra vår kommune oppga at de var ledere eller tillitsvalgte i en eller annen form for frivillig virksomhet. Denne høye andelen som engasjerer seg er en stor ressurs og kvalitet for Randaberg. Deltakelse i lokalsamfunnet gjennom idrett, musikk og andre organisasjoner bidrar til å skape livskvalitet og godt samhold.

En inkluderende landsby
18 flyktninger fikk et hjem i den grønne landsbyen i 2010. Nok en gang nådde dyktige NAV-medarbeidere en ambisiøs målsetting som ble fastsatt av kommunestyret. Den 18. flyktningen ble faktisk bosatt nå i romjulen. I fjor tok Randaberg kommune ansvar for norskopplæringen av innvandrere. Det er grupper av voksne som da får intensiv norskopplæring over en periode slik at de får godt nok språk til å kunne søke jobb. Vi ser at dette er et godt tilbud fordi det er motiverte elever og små grupper. Dette er også et første skritt for å finne seg til rette i Randaberg.
Samtidig har vi i en lengre periode hatt en gruppe på Grødem skole for elever som ikke kan norsk. Her får de norskopplæring før de går inn i ordinære klasser. Evalueringen viser at dette er et viktig tiltak for at elever fra andre land og kulturer skal få både språk og kulturbegrep på plass. Hvorvidt innvandrere og flyktninger får det godt i Randaberg er likevel avhengig av langt mer enn kommunens innsats. Det kommer an på hvordan du og jeg tar et ansvar både som enkeltpersoner og som deltakere i de ulike nettverkene som vi er en del av. Jeg tror det nettopp er kulturskole, bibliotek og det frivillige organisasjonslivet som er de beste arenaene for inkludering i lokalsamfunnet. I disse sammenhengene opptrer vi som likeverdige deltakere, ikke som pasienter eller klienter. Vi møtes ut fra felles interesser og engasjement. Å skape et inkluderende lokalsamfunn handler også om hvordan vi som kommune planlegger og tilrettelegger våre fysiske omgivelser. Randaberg kommune er sammen med fire andre kommuner i Rogaland utpekt som pilotkommune for universell utforming. Universell utforming betyr blant annet at vi skal planlegge og utforme bygninger og uteområder på en slik måte at de blir tilgjengelige for alle. Som pilotkommune skal vi være en foregangskommune på dette feltet. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Randaberg revmatiker og MS-gruppe har kommet med gode innspill til arbeidet. Randaberg kommune har lenge hatt fokus på tilgjengelighet, men vi ønsker å bli enda bedre.

Den grønne landsbyen i den globale landsbyen
Verden krymper, sies det. Vi både fascineres og skremmes av hvordan teknologi endrer vår hverdag. De siste årene har de sosiale mediene gjort sitt inntog og i 2010 kom også Randaberg kommune seg på Facebook. Kommunens hjemmesider brukes interaktivt for å få folk til å si sin mening om utviklingen av Randaberg. Satsingen vår på dette feltet har blitt lagt merke til av andre. Men også her må vi jobbe for å bli bedre. Om kort tid lanseres kommunens nye hjemmesider. De vil da framstå i ny og tidsriktig drakt. Lag og organisasjoner kan på sin side benytte hjemmesiden som kulturkalender. Den grønne landsbyen Randaberg er en del av den store globale landsbyen. Dette er ikke bare et fenomen som handler om spennende ny teknologi og kommunikasjon via internett. Vi kan observere den globale landsbyen utenfor stue- eller bilvinduet når vi ser hvem som sørger for at salaten og persillen blir høstet inn. Mange av disse er langveisfarende som bidrar til å opprettholde Randaberg som en grønn landsby i den mest konkrete bety dningen av ordet. Vi lanserte visjonen om Den grønne landsbyen i 2007. Begrepet er i ferd med å befeste seg, ikke bare innenfor kommunehusets fire vegger, men også ellers i Randaberg. Landsbyrittet og Landsbytrippelen er gode initiativ som Randaberg kommune setter stor pris på. Landsbyfestivalen som ble arrangert for første gang i 2010 vil også bli videreført i 2011. Nytt av året vil være en Landsbykonferanse med fokus på helse og mat. Konferansen arrangeres til høsten i samarbeid med næringslivet. Arrangementene bidrar til både profilering av landsbyidentiteten og styrking av Randabergs omdømme overfor omverdenen. - Ja, er ikke det ”den grønne landsbyen” sier folk dersom man forteller at man bor eller jobber i Randaberg. Stadig flere Randaberg-bedrifter har sluttet seg til Fairtrade-ordningen som er en viktig del av den grønne landsbyen. Kommunehuset er nå i ferd med å bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette innebærer at kommunen øns ker å gå foran med et godt eksempel når det gjelder å forplikte seg til å oppfylle miljøkrav.

Talenter
Talenter er viktig for et sted som Randaberg. Vi ønsker både å trekke til oss talentene og utvikle talenter fra Randaberg som kan gjøre seg bemerket innenfor og utenfor kommunegrensene. I denne sammenhengen tenker jeg bredt, på talenter innenfor kunst og kultur, idrett, teknologi og næringsliv. For å ta det sistnevnte først – i fjor hadde Randaberg sju gasellebedrifter, det vil si bedrifter som minst har doblet omsetningen de siste fire årene. Mange talenter fra Randaberg har skaffet seg karrierer både nasjonalt og internasjonalt. Dette dreier som et bredt spekter, fra Bjarte Paul Tjøstheim som sprer galskap og gladskap fra Radioresepsjonen, til kritikerroste Hans-Peter Lindstrøm som er produsent, komponist og musiker innen elektronisk musikk. I høst preget Ole Martin Lund Bø Oslo Sentralbanestasjon med sitt kunstverk I Shall Not Name You. Men hvor blir det av de nye talentene? I juni overrekte jeg Drømmestipendet 2011 til Oda Angell Storhaug. Hele fem unge talenter fra Randaberg har så langt mottatt stipendet siden det ble opprettet i 2004. Oda er et godt eksempel på de mange talentene som har blitt klekket ut fra kulturskolen og fra andre kulturarenaer i Randaberg. I år ble sangeren Thomas Tvedt fra Randaberg tatt ut til Ungdommens musikkmesterskap i Oslo etter den regionale mønstringen i Bjergsted. Flere ungdommer fra Randaberg kom helt til landsfinalen for Ungdommens kulturmønstring i Trondheim. Fredrik Meltveit var en av dem som gikk videre med sang, piano og munnspill. Også filmen ”Sær”, produsert av en gruppe på fem ungdommer gikk videre til landsfinalen.

Regionalt løft på idrettsfeltet
Også innenfor idretten er det mange talenter. Allerede i januar 2010 markerte Randaberg Volleyball seg sterkt med deltakelse i NM-finalen i volleyball. Randaberg har også markert seg i det våte element med flere NM-titler innenfor stup. Og tro det eller ei - flate Randaberg har fostret en alpinist i den nasjonale eliten, med Stina Raustein som ble norgesmester i både Super-G og utfor for junior. Det som har preget nyhetsbildet aller mest nå i høst er fotballen. I min første nyttårstale i 2008 trakk jeg fram RIL Fotball som da hadde rykket opp til andre divisjon. Nå– bare tre år senere – har laget tatt steget opp på det nest øverste nivået i norsk fotball. Det er interessant at dette skjer i et år med relativt senkede skuldre og beskjeden økonomisk satsing. Innsatsen som næringslivet yter gjennom sponsing og annen inntsats betyr veldig mye for utviklingen av gode tilbud både innenfor kultur og idrett. Opprykket til Adeccoligaen ville likevel ikke vært mulig uten dugnadsinnsatsen og ildsjelenes engasjement. Resultatet på elitenivået er dessuten et resultat av langsiktig og strukturert arbeid i bredden. Fotball er med andre ord i ferd med å bli en av Randabergs viktigste merkevarer. 4. november ble første spadestikk tatt for Randaberg Arena som blir regionens store innendørs fotballhall. Den skal stå ferdig i 2012. Skole og toppfotball skal regjere grunnen på dagtid, mens breddefotballen skal inn på kveldstid. Hallen innebærer et skifte av gir når det gjelder regionalt samarbeid innenfor idrettsfeltet. Den er en del av en storsatsing som høsten 2010 ga oss Sørmarka Arena og som i det kommende året vil resultere i Sandneshallen for regionens friidrett. Vi skal i denne sammenhengen også ta med at ny tennishall ble reist og åpnet på rekordfart etter boblehallens kollaps julen 2009. Når vi først er inne på idretten må vi gratulere Randaberg turn som i 2010 har feiret sitt 50-års jubileum. Jeg husker godt at mor, tanter og jeg selv ble med i turnen på 60-tallet. Turnstevnene var det store for meg, og det jeg ikke visste var at det store turnstevnet i 1965 var et vendepunkt for idretten i Randaberg. Idrettslaget ble på grunn av turnen akseptert i bygda, og idrettslaget var blitt en kulturfaktor står det i idrettslagets bok til 75 års jubileet. Turnen kan på mange måter stå som en god representant for breddetilbudet for barn og unge som vi prioriterer høyt i Randaberg. Jeg tror at det nettopp er denne breddesatsingen som også får fram talentene og enerne som jeg har nevnt en del eksempler på.

Gode resultater i skolen
Talentene har gode vekstvilkår også i skolen. For tredje året er det laget en kvalitetsmelding for skolene i Randaberg. Den forteller hvordan tilstanden er både når det gjelder elevmiljø og læringsresultater. Den siste meldingen viser en gledelig oppgang i de faglige resultatene for både eksamen og standpunkt. Like gledelig er det at alle undersøkelser viser at det er lite mobbing på våre skoler. Dette tyder på at det gjøres et godt arbeid av et engasjert og godt kompetent personale ved de tre skolene. Det er likevel viktig å ha fokus på de som blir mobbet. For de er det like vondt om de er få eller mange. I 2010 startet Randabergskolene opp med Respektprogrammet. Programmet setter søkelyset på klasseledelse, håndtering av problemadferd og mobbing. Respekt gir respekt er et viktig begrep. Alle voksne, barn og unge skal vise hverandre respekt. Det vil gjøre skoledagen bedre for alle parter. I 2011 starter vi opp med trivselsprogram for alle skolene. Det betyr at det skal være mye kjekk aktivitet i storfriminuttet på skolene. Elever skal selv være med og bidra som trivselsledere. Dette tror vi vil ha god effekt. Goa skole er nå ferdig utbygget. Det har blitt en svært fin skole som både elever og ansatte er stolte over. Renoveringen av Grødem skole er nå i full gang og det blir bra. Det å drive skole og renovere på én gang gir noen utfordringer, men personal og elever er sporty og positive. De finner gode løsninger på de utfordringene som dukker opp. Etterpå er det Harestad skole sin tur.

Opprustning for samhandlingsreformen
Innenfor helse og omsorg åpnet vi i 2010 psykiatriboliger på Vestre Goa. Om ett år skal etter planen den såkalte samhandlingsreformen tre i kraft. Dette er en omfattende nasjonal reform som innebærer at vi som kommune skal få et større ansvar for helheten i de helse og omsorgstjenester den enkelte bruker og pasient mottar. Det kommende året blir derfor en opprustningsfase fram mot reformen blant annet med planlegging av utbygging av Vardheim. Psykisk helse har vært et stort fokusområde i 2010. Det gjøres mye godt arbeid i de ulike avdelingene i Barn og familie som jobber med psykisk helse for barn, ungdom og deres foresatte. Sentrale stikkord er tidlig innsats, godt tverrfaglig samarbeid, vektlegging av viktige faktorer i barn og unges oppvekstmiljø og samarbeid med frivillige organisasjoner. Vi har startet et tverrfaglig prosjekt - ” Tidlig innsats”. Dette starter med to barnehager som arena. Dette er kompetanseheving for de ansatte og en mulighet til å gi barn med spesielle behov hjelp tidligst mulig. Vi har også startet et samarbeidsprosjekt med Randaberg fotball om å legge til rette for barn og unges deltakelse i fotballgruppen. Ressursgruppen for barne- og ungdomsavdelingen i Randaberg fotball har en spennende og nytenkende måte å legge til rette for barns trivsel og mestring i organisert fritidsaktivitet.

Mulighetenes Randaberg
I 2008 ble det i budsjettvedtaket bestemt at vi skulle gjennomføre et mulighetsstudiet for noen områder i Randaberg. For å finne de beste løsningene engasjerte vi tre arkitektkontorer og ba om innspill fra innbyggerne. I oktober, etter to års arbeid med mulighetsstudiet, ble det vedtatt hvordan de 11 områdene skal utvikles. Det var mest diskusjon og oppmerksomhet om kirkestue, plassering av Harestad skole og kulturhus. Det ble vedtatt at kirkestuen kommer opp som egen sak. Hele skolen flyttes til området ved den nye fotballhallen og kulturhuset plasseres også der. Vi kan da få et godt skolebygg som er fremtidsrettet og som løser de behov en har for skole i mange år fremover. En kulturscene i dette området vil kunne bli brukt fra morgen til kveld av skole, kulturskole og frivillighet. Området der Harestad skole ligger i dag kan få 1000 – 1500 nye arbeidsplasser om ikke så mange år. Både der Sentrum barnehage og Bersageltun er plassert i dag kan det bli frigjort arealer til næringsbygg. Både nye næringsbygg og offentlige bygg kan framstå med gode miljøløsninger. Områdene ved Randaberghallen og Randaberg Arena skal videreutvikles til en idrettspark. Kommunen har allerede innledet samtaler med RIL fotball om flytting av stadion til dette området. Mens vi jobbet med mulighetsstudiet ble det klart at Vardheim kan bygges på slik at det blir nye og gode arealer til helse og omsorg i kommunen. Så dette er en plan for mange år framover for at Randaberg skal utvikles til det beste for innbyggerne. Ikke alle er fornøyd med resultatet, men i Norge fungerer lokaldemokratiet slik at flertallet bestemmer etter å ha hørt på innspill fra flere hold.

Valg
I flere andre land i verden er det ikke slik. I Hviterussland som hadde presidentvalg den 19. desember er det fortsatt diktatur styrt med hard hånd. Presidenten gjorde inntrykk av at valget var fritt ved at opposisjonen kunne stille med kandidater, men opptellingen viser valgfusk. KrF har de siste to år hatt et samarbeid med et kristendemokratisk parti i Hviterussland. Selv har jeg besøkt dem to ganger, og de har sendt personer hit til Rogaland flere ganger for å se hvordan vi driver lokalpolitikk og valgkamp. Flere grupper har overnattet hjemme hos oss, og det er utrolig sterkt å høre deres historier. De får drive valgkamp og stille med kandidater til valg, men etter valgene mister disse jobbene og studieplassene sine. Det kristendemokratiske partiet har flere ganger prøvd å bli et lovlig registrert parti. De må da ha et visst antall underskrifter. Hver gang blir noen av de som har skrevet under truet av KGB, og myndighetene finner på en grunn til at de ikke kan bli registrert. Etter at valgresultatet ble kjent den 19. desember gikk opposisjonen samlet ut i gatene for å protestere på opptellingen. Det resulterte i at flere av lederne ble banket opp og arrestert, og de frykter nå lange fengselsstraffer. To av de arresterte har besøkt Randaberg, og de har begge små barn. Dette gjør noe med meg og spesielt når det skjer i et land ikke langt herfra. I Norge går vi nå inn i et valgår med kommune – og fylkesvalg. Det er nesten utenkelig at noen skulle drive med valgfusk her i Randaberg. Selv om ingen av oss er enig med alt som skjer i Norge, må vi kunne innrømme at vi har et demokrati som fungerer. Vi kan med glede se fram til valget. Ungdomsundersøkelsen som ble gjennomført i Randaberg og i en rekke andre kommuner her i regionen i 2010 viser at det store flertallet av unge i Randaberg er godt integrerte mennesker. De gir uttrykk for stor grad av trivsel, og har et godt forhold til sin familie, til venner og til skole. Over åtte av ti uttrykker optimisme i forhold til framtiden. Andre undersøkelser viser at folk føler seg trygge i Norge. Alt dette gir meg stor grunn til å takke både Gud og dere alle her i Randaberg for at vi får ha det så godt! Godt nytt år!

Randaberg 1.1.2011

Tone Tvedt Nybø
ordfører