Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Ordførerens nyttårstale 2016

Nyttårstale 2016 av ordfører Kristine Enger i Randaberg kommune, framført under nyttårsmottagelsen i Grødem kirke 1. januar 2016.

Kjære prismottakere, tidligere ordførere, gode innbyggere og tilreisende gjester.

Året 2015 har mer enn noen ganger vist oss hvordan det som skjer ute i verden, påvirker og utfordrer oss her hjemme, i vår egen kommune. Det er spesielt tre forhold som har preget året 2015:

  1. Økonomiske nedgangstider som følge av den lave oljeprisen, med tilhørende økning i arbeidsledigheten i vår region.
  2. Vi har sett den største flyktningkrisen siden etterkrigstiden. Globalt anslått til å omfatte 60 millioner flyktninger. Bare for Syria snakker vi om nærmere 12 millioner mennesker på flukt. Mange har funnet veien til Norge, og noen av dem vil komme hit til Randaberg.
  3. Klimaendringene gjør seg mer gjeldende. Jorda blir varmere, og vi merker at det er blitt både våtere og villere. Dette er vår tids aller største utfordring.

Talen min vil rette blikket framover og i stor grad handle om hvordan Randaberg, Den grønne landsbyen, kan bidra i dette bildet.

1. Randaberg kommune vil holde flere i arbeid
Det ble i høst valgt inn et nytt kommunestyre. De styrende partiene i Randaberg er nå Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Miljøpartiet De Grønne. Dette har gitt en noe Sitat ordførerannen retning for Randaberg. Fokuset er nå mer på samholdet i Landsbyen, «skape liv mellom husene», og på jordvern, miljøvern og klimautfordringene. Vi vil beholde Randaberg som en egen kommune og ikke bli en del av Stavanger.

At Randaberg skal bidra til å holde flere i arbeid, for å dempe nedgangstidene, det står imidlertid alle partiene i kommunestyret samlet om. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til kommunens framtidige inntekter som følge av nedgangstidene og regjeringens omlegging av inntektssystemet til kommunene. Likevel har vi vedtatt et budsjett og en økonomiplan med mange og tunge investeringer. Vi mener kommunen gjør rett i å holde hjulene i gang så mye som mulig i en utfordrende tid. Samtidig, ved å prioritere økt vedlikehold og oppstart av nødvendige framtidige investeringer i en nedgangsperiode, vil kommunen også kunne redusere kostnader.

Her er noen av de store investeringene:

Påbygg Randaberg Arena.
Randaberg Arena

Randaberg Arena: Sidebygget til fotballhallen er bygget på med en ny andre etasje. Her vil deler av tjenesteområdet Helse og oppvekst, barnevern, helsestasjon, PPT og skole-administrasjonen være å finne fra mandag 4. januar 2016.

Barnehage og ressurssenter i Tarzanskogen: Dette prosjektet består av en ny 6-avdelings barnehage, barneboliger, avlastnings- og ressurssenter. Oppstart bygging i februar 2016.

Sunnhetsgrenden: Nytt sykehjem bygges der parken ligger ved Vardheim i dag. Behovet for et nytt sykehjem øker nå raskt i takt med antallet eldre i Randaberg. Det krever at vi kommer i gang med byggingen nå. En samlokalisering med Vardheim er også nødvendig for å få til en god drift av det nye sykehjemmet. Byggingen starter i 2016.

Ny Harestad skole og kulturscene: Det skal bygges ny skole til erstatning for eksisterende Harestad skole. Første byggetrinn skal stå ferdig våren 2017 og gjelder fortrinnsvis ungdomstrinnet. Det første byggetrinnet inkluderer en kulturscene som oppfyller Riksteaterets krav med totalt 450 sitteplasser. Det legges opp til god sambruk med skolen. På dagtid er kulturscenen faktisk del av kantineområdet. Andre byggetrinn for barnetrinnet prosjekteres parallelt med oppstart bygging i 2019.

Det vil komme lys på turstier langs sjøen ved Grødem og på Randabergfjellet. For Randabergfjellet kun i skogen, da vi ikke ønsker lysforurensing ved de flotte utkikkspunktene. Arbeidet med lyssettingen starter opp i 2016 og avsluttes i 2018.

Varmtvannsbassenget på Vardheim skal rehabiliteres.
Basseng på Vardheim

Vi bygger, ikke bare nytt, men rehabiliterer også for betydelige summer de neste fire årene. Rehabilitering av svømmebasseng på Goa og Grødem, samt varmtvanns-bassenget på Vardheim er noen eksempler. Vi er en kommune med sjø og vann på nesten alle kanter. Våre barn må kunne svømme. For våre eldre, revmatikere og andre som trenger et varmtvannsbasseng må vi sikre at vi alltid har dette i kommunen. På lengre sikt ønsker vi et større varmtvannsbasseng, men i mellomtiden må vi passe godt på det vi har.

Totalt skal nærmere 800 millioner kroner gå til investeringer i løpet av de kommende fire årene.

2. Møteplasser og inkludering
Vi har det godt i Randaberg, de aller fleste av oss. For meg betyr det at vi er en landsby, at vi ser hverandre og bryr oss om de som er rundt oss i vårt nærmiljø. Noe av det viktigste, det som skaper mening og trivsel for så mange, er de mange gode møteplassene og opplevelsene som lages til i regi av lag, foreninger og av kommunen selv. Kirkene, slik som her i Grødem kirke, er også en viktig møteplass for mange. Det er litt ekstra kjekt å fortelle at kommunen nettopp har satt av de nødvendige midlene til en skikkelig oppgradering av lydanlegget her i kirken.

Randaberg helselag med egen stand ved Viste Strandhotell under et arrangement i mai 2015.

Helselaget stand Søndagstur i landsbyen

Jeg har lyst å trekke spesielt fram Randaberg helselag som markerte sitt 90 års-jubileum i november. Det er en livskraftig 90 åring vi snakker om, som fra de begynte sitt arbeid som Randaberg Tuberkuloseforening i 1925 hele tiden har kjempet for en bedre folkehelse. De er fortsatt helt inn i tiden. De vet at ensomhet er et folkehelseproblem. Derfor er de drivkraften bak Kvinner møter kvinner, en møteplass der innvandrerkvinner treffer kvinner som har bodd lengre eller hele sin levetid i Norge.

Inspirert av dette drar nå Frikirken i gang med Menn møter menn, etter samme konsept. Målet er å inkludere innvandrere i Landsbyen, gi de et større nettverk og mer kunnskap om vårt samfunn. Men det er mulig også som enkeltperson å bidra i integreringsarbeidet. Alle kan melde seg som frivillig til å være Landbyfadder. Da får du mulighet til å hjelpe en flyktning eller flyktningfamilie til å bli bedre kjent med oss som bor her og vise fram hvilke flotte muligheter som finnes for aktiviteter i vårt nærmiljø.

Hvor mange mennesker på flukt kommer det til Randaberg i 2016 og i årene framover? Det er det vanskelig å si noe om. Flertallet av politikerne i kommunen har i høst sagt ja til å bosette 50 flyktninger hvert år i de neste fire årene. Av disse vil flere være enslige mindreårige flyktninger. I tillegg kommer familiegjenforening. Men behovet er stort, spesielt for å ta imot enslige mindreårige. Jeg håper vi alltid skal kunne si ja til å bosette enslige mindreårige barn på flukt i kommunen, når det er en aktuell fosterfamilie i Randaberg som ønsker å ta imot barnet.

Det går som regel godt med de flyktningene som kommer til Randaberg. Barnevernet har utviklet gode opplegg rundt enslige mindreårige flyktninger. Et nytt bofelleskap for ungdomsgruppen over 15 år starter opp ved Odnaberg nå i januar. Når det gjelder de voksne flyktningene som kommer til Randaberg er det gledelig at mange raskt kommer i arbeid. Tall fra NAV viser at 65 prosent av de flyktningene i Randaberg som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2014, allerede er i arbeid. Det gjør Randaberg med vårt NAV kontor i spissen til den 19. beste kommunen i landet. Gode kunnskaper i norsk er nøkkelen både til utdanning og arbeid. Til skolene er det nå prioritert midler til tre lærerspesialiststillinger i norsk for å kunne legge særlig vekt på lese- og skriveopplæringen. Dette vil komme alle elever til gode, men være til ekstra hjelp for de elevene som har større utfordringer med å lære norsk.

Om det blir noe mottakssenter for asylsøkere i Randaberg, vet vi fortsatt ikke. Det er snakk om flere ulike planer for mottak, på Tangen 7 i Dusavika, på Viste hotell og på Randabergfjellet. Så langt har kommunen mottatt søknad om bruksendring fra hotell til mottakssenter fra Viste Strandhotell. Søknaden vil bli behandlet i første møterunde for politikerne i januar.

Det er en gruppe mennesker i landsbyen vår som strever mye, og det er mennesker med demens og deres pårørende. Mennesker med demenssykdom øker år for år, og sykdommen kan også ramme relativt unge og ellers friske mennesker. Derfor vil kommunen i 2016 starte et «Inn på tunet»- dagsenter for mennesker med demens som kan delta på gårdens mange aktiviteter. Kommunen planlegger at tilbudet skal være lokalisert på Steindal Gård.

Sitat ordførerMen vi ønsker å gjøre mer for de som er rammet av demens. Vi vil gjøre Randaberg til et demensvennlig samfunn, heve kunnskapen om demenssykdom i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelse, spesielt på offentlige kontorer, men også i butikker, kaféer og andre steder der folk ferdes. Det er godt for alle, men kanskje spesielt godt for disse menneskene, å bli møtt på en kompetent og trygg måte.

For de små barna, er barnehagen den viktigste møteplassen for lek og utvikling. Som en av de første kommunene i landet innfører Randaberg to hovedopptak i året fra 2016. Med det resultat at mange flere barn i kommunen får rett til barnehageplass fra de er ett år gamle.

Det er en aktør i landsbyen vår som virkelig skaper aktiviteter og god stemning i sentrum for at vi alle skal trives der. Det er Landsbyforeningen, foreningen i Randaberg for næring, butikker og gårdeiere. Vårmarken, Høstmarken med bondens marked, julegateåpning med juletrepynting og korpsmusikk m.m., er bare noe av det de drar i gang for oss. Vi kan treffe kjente og hygge oss med noe som passer både for store og små.

Jeg vil gi en stor takk til alle som lager de gode og viktige møteplassene i Randaberg.

3. Klima og miljø i Den grønne landsbyen
Sitat ordførerAt landsbyen vår er grønn betyr at vi ønsker å ta vare på naturen og vårt grønne kulturlandskap med eng og åker. Men også at vi må tenke lengre, ta inn over oss klimautfordringene og gjøre vårt til for å nå klimamålene fra Paris. 2015 var friluftslivets år. Vår forrige ordfører Bjørn Kahrs markerte dette året med å sove ute med speiderne.

Det skal settes ut flere bossdunker langs strendene våre - som her fra Sandestranda.
Bossdunker ved Sandestranda

Randaberg har en lang kystlinje. Dessverre flyter det mye boss i land her. På strendene er det stadig behov for ryddedugnader, noe som ofte skjer i regi av Jæren friluftsråd. Men resten av kystlinjen blir sjelden ryddet. Derfor vil vi sette ut flere bossdunker, sammen med bossposer og engangshansker, slik at alle som går tur og som ønsker det kan plukke opp litt av bosset på veien, og på den måten gi et bidrag til bedre miljø og en vakrere kystlinje.

Landbruket vil trolig måtte være i stor omstilling i årene som kommer, både som følge av klimaendringene, men også som følge av fokuset på mer miljøvennlige produksjonsmetoder. Kommunen har satt av en årlig sum for å kunne gi støtte til bønder som ønsker mer kunnskap om overgang til økologisk landbruk.

Randaberg ligger i et område med mye havbruk og maritim industri som hevder seg internasjonalt, og som trolig er våre viktigste bein å stå på næringsmessig når oljen er på retur. Kommunen ønsker sammen med Jærmuseet å etablere et Maritimt vitensenter på Tungenes. Det maritime vitensenteret skal ha læring i fokus og være et utstillingsvindu for en framtidsrettet og bærekraftig havbruksnæring i et miljøperspektiv. Kommunen har ervervet den nødvendige grunnen i Tungevågen, utviklet et spennende konsept og avholdt en arkitektkonkurranse med innkomne forslag fra hele verden. For å kunne realisere planene om et Maritimt vitensenter må vi få plass nødvendig finansiering fra stat, fylkeskommune og private aktører.

Sitat ordførerRegjeringen har lansert en belønningsordning for utslippskutt gjennom miljøtiltak. Randaberg kommune skal stå fremst i rekken når det gjelder å søke om disse midlene. Vi vil ha en gjennomgang av alle kommunale bygg for å vurdere aktuelle energibesparende tiltak. Vi vil ha en oppdatert klimaplan for kommunen, og at en ansatt i kommunen skal ha et særlig ansvar for klima- og miljøarbeidet. I tillegg vil vi tilrettelegge for enklere og mer miljøvennlig ferdsel. Hovedgrepet er å få flere nye og gode forbindelseslinjer, kall det gjerne snarveier, mellom viktige knutepunkt til arbeid, skole, fritidsaktiviteter og utfluktsmål.

Avslutning
2016 blir et år med nye muligheter, men også mange utfordringer. En lav oljepris, de store flyktningestrømmene og klimaendringene vil påvirke oss. Mitt hovedbudskap i dag er at Randaberg kommune, og vi som bor her, kan utgjøre en forskjell. La oss sammen gå inn i det nye året, ha de store utfordringene med oss som et bakteppe, men fokusere på det vi kan bidra med her lokalt.

Jeg avslutter med å lese et dikt av Kolbein Falkeid.

Årsskifte
Nå gløtter tiden
på timeglasset:
- Et sandkorn faller.
- Et år forsvinner.
Vi står tilbake
og raker sammen
en liten gravhaug
av gamle minner.
Vi raker sammen
og ser tilbake.
Tilbakeblikket -
hvor tungt det veier!
Så kaller tiden
fra svingen forut,
og vi må vandre
med hva vi eier.

Ønsker dere alle et riktig Godt nytt år!

Kristine Enger
ordfører