Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Eierskapsmeldinger

Randaberg kommunes eierskapsmelding er fra 2008 og består av to deler. Del 1 presenterer de ulike selskapsformene som kommunen kan ta i bruk og kommunens vedtatte prinsipper i eierstyringen av selskapene, mens del 2 presenterer de enkelte selskapene i kon

Illustrasjon oppbygging av eigarskapsmelding

Eierstyring innebærer at eier av selskapet fokuserer på rollen som (offentlig) eier, og betydningen av å utøve en aktiv og langsiktig eierstrategi. Ved å sette klare mål for hensikten med eierskapet, gis styret tydelige styringssignaler. (Se figur over for oppbygging av eierskapsmeldingen). Aktiv og langsiktig eierstyring, med klart uttrykte forventninger om resultatoppnåelse og ambisjoner, krever at kommunen har definerte prinsipper for godt eierskap. I kommuner handler god eierstyring om å klargjøre rolledelingen mellom administrasjonen og de folkevalgte (som representerer eierne/skattebetalerne).

Generelle eierstrategier kan være egne utarbeidede eierstrategier, hvor kommunen kan ha utarbeidet nærmere bestemmelser om hvem som kan sitte i styrende organer for selskaper (selskapenes styrer), krav til styrets arbeid, generelle mål- og resultatkrav til kommunens selskaper og vurdering av om kommunen skal gå inn som eier i andre selskaper eller selge seg ut av selskaper.

Randaberg kommune har utarbeidet overordnede eierstrategier. Disse eierstrategiene er utviklet sammen med de nabo-kommuner på Nord-Jæren, hvor det er tatt utgangspunkt i statens eierstrategier. Samarbeidet er formalisert gjennom en administrativ regional eierskapsgruppe.  Eierskapsgruppen er siden utvidet, og består nå av kommunene Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Time, Klepp, Gjesdal, Hå og Rogaland fylkeskommune.

Spesifikke eierstrategier er foreløpig utarbeidet for Lyse Energi AS (vedtatt i kommunestyret 26.05.11), IVAR IKS (vedtatt i kommunestyret 04.10.12), Rogaland Revisjon IKS (vedtatt i kommunestyret 04.10.12 og Ranso AS (vedtatt i kommunestyret 01.11.07). Disse eierstrategiene er felles for de kommunale eierne. Sammen med Sola kommune er vi i gang med å utarbeide ny eierstrategi for Ranso AS.

Kommunens eierskapsmelding er ikke endret siden 2008. Dette medfører at del 2 i meldingen, som omhandler informasjon om selskapene, ikke er oppdatert i papirversjonen - kun på nettsidene her.