Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen
Industriområdet i Mekjarvik og golfbana på Tungenes er gode naboer.

Industriområdet i Mekjarvik og golfbana på Tungenes er gode naboer.

Kommuneplan

Kommuneplan 2009 - 2022
Kommunestyret i Randaberg godkjente den 12. november 2009 kommune-plan for Randaberg kommune 2009 – 2022 med hjemmel i plan- og bygningslovens (1985) § 20-5. Kommuneplanen består av en samfunnsdel ”Randaberg – vår grønne landsby” og en arealdel med bestemmelser og retningslinjer.

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter både en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Kommuneplanens langsiktige del har et 12-årig planperspektiv. Ved behandlingen av planstrategien – dvs minst en gang i valgperioden – skal kommunestyret vedta om gjeldende kommuneplan skal revideres, eller om planen kan videreføres uten endringer. Lovgrunnlaget for kommuneplanen finnes i kap.11 i plan- og bygningsloven.

Samfunnsdelen
Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og for kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private. Kommuneplanens kortsiktige del omtales nærmere under Handlingsprogram og budsjett.

Arealdelen
Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen - kommuneplanens arealdel - som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdelen skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer for ny arealbruk. I planen skal viktige behov for både vern og utbygging samordnes, slik at det blir lettere å utarbeide detaljerte planer og raskere å fatte beslutninger i enkeltsaker.

Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål, retningslinjer og overordnede planer for arealbruk er ivaretatt. Arealdelen er rettslig bindende for alt arbeid og alle tiltak som omfattes av loven, dvs at grunneiere, rettighetshavere og offentlige myndigheter er juridisk bundet av planen.