Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen
Hektisk aktivitet i Mekjarvika.

Hektisk aktivitet i Mekjarvika.

Planer|kart

Kommunens handlingsrom bestemmes av Stortinget gjennom lover, forskrifter, retningslinjer, enkeltvedtak og ikke minst økonomiske rammer.

Tidsplan - grafisk framstilling

Tidsplan - klikk for større illustrasjon.

Innenfor disse rammene styres kommunens virksomhet av ulike kommunale planer. Planene vedtas av kommunestyret, ofte etter brede planprosesser der kommunens innbyggere og brukerne av tjenestene er involvert.

Kommunal planlegging
Kommunal planlegging omfatter både hvordan Randaberg skal utvikle seg som lokalsamfunn og hvordan arealene i kommunen skal brukes. I begynnelsen av hver valgperiode skal kommunestyret vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien skal drøfte kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Lovgrunnlaget for kommunens planstrategi finnes i kap.10 i plan- og bygningsloven.

Arealplanlegging
Planleggingen av kommunens arealbruk skjer gjennom kommuneplanens arealdel (som gjelder hele kommunen), gjennom kommunedelplaner (for større områder) og gjennom reguleringsplaner (detaljplaner for mindre områder).

Samfunnsplanlegging
Planleggingen av samfunnsutviklingen i Randaberg skjer gjennom kommuneplanens generelle del, gjennom kommunedelplaner (for ulike virksomhetsområder), gjennom handlingsprogram og budsjett og gjennom ulike fag- og temaplaner.