Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Park, idrett- og grøntanlegg

Teknisk drift har ansvar for grøntområder, friområder og utearel på skoler og barnehager. En har også overordnet ansvar for kommunale lekeplasser i boligområder.

Friområder
Teknisk drift får mange henvendelser om beskjæring eller trefelling i friområder. Da det kan være mange interesser knyttet til trær og grøntområder ber vi deg om å benytte eget søknadsskjema hvis du ønsker å søke om trefelling.

Lekeplasser
På kommunale lekeplasser har kommunen ansvar for sikkerhet på lekeapparat, mens velforeningene har ansvar for vedlikehold av selve grøntområdet. Les om norm for utomhusanlegg her.

Generelt ber vi om at alle planer for innkjøp, egenbygging, plassering av lekeapparater forelegges teknisk drift for å sikre at tiltaket er innenfor lov og forskriftsmessige rammer. Egenbygging av lekeapparat er kun mulig hvor en kan framskaffe dokumentasjon på at apparatet tåler bruk på en lekeplass.

Randaberg kommune informerer om vedtak fra Hovedutvalget for nærmiljø og kultur som gir føringer for kommunale arealer hvor barn oppholder seg.
Sak PS 70/14, Sprøytemidler på kommunale arealer. Hovedutvalg for nærmiljø og kultur sitt vedtak:
Det innføres ikke totalforbud mot bruk av plantevernmidler på kommunale arealer nå.
Forbruk av plantevernmidler holdes på et minimum.
Det skal ikke sprøytes på areal der barn oppholder seg, som barnehager, skolegårder, lekeplasser og balløkker. Velforeninger i kommunen informeres om vedtaket.
Det startes forsøk med alternativ fjerning av ugress.

Det har tidligere ikke vært praksis av parkavdelingen i Randaberg kommune å benytte seg av kjemiske plantevernmidler på områder hvor barn oppholder seg. Velforeninger har - som tidligere - fortsatt ansvar for vedlikehold av all vegetasjon på lekeplassene, og det skal etter dette vedtaket ikke benyttes plantevernmidler som bekjemping av ugress eller annen vegetasjon på lekeplassene.

For bekjempelse av ugress eller annen vegetasjon som er uønsket på lekeplassen, anbefaler vi at velforeningen i egen regi gjør en vurdering av vegetasjonen og mulighetene for mekanisk fjerning av vegetasjonen. I de tilfellene dette er vanskelige, kan velforeningen kontakte Randaberg kommune ved parkavdelingen for rådgivning.

Hekk, busker eller trær som vender ut mot kjørefelt må ikke skjule veimerking, trafikkskilt, gatenavnskilt, lysskilt eller belysning. Greiner må ikke henge lavere enn 4,5 meter over veibanen eller lavere enn 3 meter over fortau og gang- og sykkelveg. Hekk og busker må ikke vokse ut over eiendomsgrensen i bredden.

Husk at alle skal kunne se et barn på trehjulssykkel fra alle retninger, og kunne stoppe på en tredjedels av avstanden mellom kjøretøyet og barnet.

Selv om vi gjør vårt beste for å ha oversikt over alle lekeplasser i kommunen er vi avhengig av tilbakemeldinger om feil og mangler, ønske om påfylling av lekesand/fallsand eller ønske om utskiftning av lekesand. Henvendelsen gjøres via servicetorget på telefon 51 41 41 00, eller e-post: post@randaberg.kommune.no.

Vi ber om det gis beskjed til kommunen når kontaktpersonen i velforeningen endres, dette kan en også gjøre ved å sende e-post til: post@randaberg.kommune.no.

Idrettsanlegg
Her finner du mer informasjon om idrettsanlegg i Randaberg.