Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Utskifting av vann- og avløpsledninger i Viste Hageby

Stangeland Maskin AS skal på vegne av Randaberg kommune skifte ut vann- og avløpsledninger i Viste Hageby. Eksisterende kommunale rørledninger skal byttes ut med ny vannledning, spillvannsledning (kloakk) og overvannsledning.

:: Se bilder fra oppstart i Lensmannsveien og Havfrueveien.

Onsdag 14.10.2015:

- Omkjøringsveien fra Leidangvn til Varheisvingen er godkjent av Riksantikvaren, og Stangeland Maskin er i gang med opparbeidelse av denne. Beboere i Lensmannsvn. og Leidangvn. skal benytte omkjøring via Varheisvingen, opplyser Idar Goa.

:: Se bilder fra omkjøringsveien som er under bygging.

Avløpsanlegget er i dag et eldre fellesanlegg med slamavskillere (septiktanker), som betyr at overvann (drens- og overflatevann) og kloakk fra hvert enkelt hus blir ført til renseanlegget i Mekjarvik (SNJ) i en felles ledning. Overvann trenger normalt ikke rensing, men siden det blandes med kloakk blir det ført til SNJ for rensing.

Randaberg kommune har i lengre tid jobbet med å få fjernet fellesanleggene i Viste Hageby, og erstatte de med separatsystem hvor overvann og kloakk går i hver sin ledning.

Har du spørsmål?
Randaberg kommune:
Idar Goa, anleggsansvarlig
Tlf.: 477 50 090
E-post: Send e-post

Stangeland Maskin AS:
Palmer Rørheim, driftsleder
Tlf. 951 97 034
Bjørn Steine, driftsingeniør
Tlf. 992 07 428
Marianne Viste, HMS
Tlf. 975 52 892

Stikkledninger
Rørledningene som går fra hver enkelt boligeiendom, og ut til det kommunale anlegget, kalles stikkledninger. Stikkledningene er private anlegg som eies og vedlikeholdes av huseier. Mange boligeiendommer har slamavskiller og en felles stikkledning for overvann og kloakk. Når kommunen nå går over til separatsystem, må de private slamavskillerne kobles ut, og stikkledningene må separeres med overvann og kloakk i hvert sitt rør. De boligeiendommene dette gjelder for, vil få eget skriv om dette.

Kart Viste HagebyArbeidet skal utføres i perioden fra september 2015 til juli 2016.

Arbeidene starter opp i uke 37 (7.-11. september) i Skipredveien. Her blir det først laget en omkjøringsvei fra Skipredveien til Varheihagen. Omkjøringsveien vil være åpen hverdager kl. 06.00–22.00 og kl. 09.00–22.00 helger og helligdager. Vi ber alle om å overholde åpningstidene.

Grunnet massetransport/grøftearbeider ber entreprenøren om at det ikke parkerer biler i gaten i arbeidstiden. Det kan kan også bli nødvendig å plasserer bilen(e) på midlertidig parkeringsplass når det blir gravd foran innkjørsler. Alternativ parkering er på grusbanen i Viste Hageby.