Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen
Ill.foto

Ill.foto

Randaberg Interkommunale PPT

Randaberg Interkommunale PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) for Randaberg, Rennesøy og Kvitsøy.

Arbeidsoppgavene til PPT er hjemlet i opplæringsloven § 5-6. Målgruppen er barn/elever fra 0-15 år med spesielle opplæringsbehov. Det fins en egen PP-tjeneste for videregående opplæring.

Arbeidsoppgaver: 

 • Gi råd og veiledning til barn/elever og deres foresatte om opplæring, trivsel og tilpasning i hjem, barnehage og skole
 • Utrede barns/elevers behov og gi råd til foreldre, barnehager og skoler om spesialpedagogiske opplæringstiltak
 • Utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det:
  -Retten til spes.ped. hjelp/spes.undervisning i barnehage og skole.
  -Voksenopplæring på grunnskolens område
  -Fritak fra opplæringsplikten
  -Tidligere eller utsatt skolestart
  -Inntak på særskilt valgt utdanningsprogram på videreg. trinn 1
 • Logopedisk trening
 • Hjelpe barnehager og skoler med kompetanseheving og organisasjonsutvikling
 • Henvise videre til 2-linjetjeneste og statlig pedagogisk støttesystem
 • Samarbeide med andre kommunale tjenester for å kunne gi best mulig helhetlig tilbud

Alle barnehager og skoler har egne kontaktpersoner i PP-tjenesten.