Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Om Sande barnehage

Gøy for barn og voksne fra Sande barnehage på Barnas grønne dag.
Gøy for barn og voksne fra Sande barnehage på Barnas grønne dag.

Sande barnehage er en kommunal, 4-avdelingsbarnehage. Beliggenheten vår, med Sande-stranden og Randabergfjellet som nærmeste naboer, innbyr til turer og uteaktiviteter hele året. Barnehagen ble bygget/åpnet i sin nåværende form i juli 2005.

For tiden er barnehagen organisert med to 1-3 års avdelinger og to 3-6 års avdelinger. Sande barnehage har plass til 63 barn. Grunnbemanningen er 15 årsverk, fordelt på 7 pedagoger og 8 fagarbeidere/assistenter.

Satsingsområder:
«Være sammen» er tverrfaglig kompetanseløft som retter seg mot barn og voksne, og har fokus på inkludering og sosial kompetanse, knyttet til den varme grensesettende voksenrollen, også kalt den autoritative voksne.

Kompetanseløftet inkluderer tjenesteområdene Helse og oppvekst, Skole, Kultur og NAV. Målet er å heve kompetansen til alle ansatte, slik at kvaliteten i det daglige arbeidet med barn og unge styrkes. Kjerneinnholdet er autoritative voksne, relasjonsbygging, kommunikasjon, tidlig innsats, håndtering av utfordrende atferd, implementering og organisasjonsutvikling.

Fram til 2021 skal våre medarbeidere ha flere dager med faglig innhold knyttet til dette temaet. Det vil også bli foreldremøte med tema som omhandler «Være Sammen». Vi skal i nært samarbeid med barnets hjem skape et innhold i barnehagedagen som er i overensstemmelse med barnets utvikling, interesseområde og særskilte behov.

Barnet skal gis rike muligheter til å skape, utforske, lære og utvikle selvforståelse og selvfølelse ved at det får opplevelser, lek og læring innenfor fagområdene som er beskrevet i rammeplanen.

Den pedagogiske plattformen for alle barnehagene i Randaberg er:
I Randaberg-barnehagene skal barna oppleve tilhørighet og fellesskap, lek og læring sammen med kompetente voksne.

  • Barnet skal oppleve trygghet og forutsigbarhet gjennom daglige rutiner, gjenkjennelige aktiviteter og omsorgsfulle, autoritative voksne i barnehagen.
  • Det skal møtes med respekt fra andre barn og voksne. Vi legger til rette for at barnet skal knytte vennskap ved å skape relasjoner mellom barn – barn og barn – voksen.
  • Det skal oppleve anerkjennelse og det å være inkludert i barnegruppen gjennom fellesopplevelser, ha medvirkning og medbestemmelse i barnehagedagen.