Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Fradeling av grunneiendom

Dette gjør kommunen

Byggesak:
• Mottar søknad med vedlegg og gjennomgår søknaden.
• Innhenter ev. tillatelse / samtykke / uttalelse fra andre berørte myndigheter (f.eks. andre kommunale avdelinger, Statens vegvesen, Riksantikvar etc.).
• Behandler saken og oversender vedtak til søker og ev. andre parter i saken.
• Oversender godkjent sak til geodataavdelingen for gjennomføring av oppmålingsforretning når alle betingelser er innfridd.

Geodata:

•Gjennomfører oppmålingsforretning som et møte på eiendommen der grenseforløp fastsettes i samarbeid med eier og naboer.
• Utsteder et matrikkelbrev som viser de fastsatte grensene for eiendommen.

Dersom du ønsker å dele en eiendom benyttes oppmålingsforretning. Fradelingen krever godkjenning av kommunen.

Skal du dele en eiendom må du:

 • Sjekke kommunale planer (kommuneplanens arealdel, reguleringsplan, bebyggelsesplan, detaljplan). Dette finner du i eByggWeb.
 • Avklare størrelsen på eksisterende og nye tomter.
 • Utarbeide situasjonskart som viser eksisterende og ny bebyggelse inkl. plassering av utearealer/grøntareal, parkering og ev. oppstillingsplass for søppelspann.
 • Vise prinsippløsning for boligtype.
 • Fremskaffe rettigheter til adkomstvei, vann- og avløpsledninger fram til offentlig vei og ledningsnett.
 • Varsle naboer.
 • Sende inn påkrevd dokumentasjon:
  - situasjonskart,
  - gjenpart av nabovarsel med kvittering, og
  - dokumentasjon av adkomstrett over privat grunn/vei.
 • Søke om deling/oppmålingsforretning over parsell.

Aktuelle linker:

NB: Ta gjerne kontakt med kommunen v/byggesak for å avklare rammer og eventuelt avtale forhåndskonferanse.