Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Større forstøtningsmur

Forstøtningsmur plassert i nabogrense og som overskrider 0,5 m høyde krever bruk av ansvarlig foretak for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll, jf. pbl § 20-1.

Tiltaket kan kreve bruk av erklæring om avstand og brann for plassering, jf. pbl § 29-4. (Brannkrav gjelder ikke for forstøtningsmur).

Hvor høy forstøtningsmur tillates?
I Randaberg kommune tillates vanligvis gjerde/levegg/støttemur inntil 1,8 m høyde målt fra laveste nivå/naboeiendommens terrengnivå. Dersom muren brytes opp og/eller trekkes inn, kan det vurderes høyere støttemur (inntil 3 m støttemur) og deretter noe inntrukket rekkverk e.l. for å sikre nivåforskjeller over 0,5 m etter TEK10. Dersom støttemur plasseres mot skrånende terreng, slik at muren er lav i èn ende og høy i den andre enden - f.eks. ut mot vei - kan kommunen tillate noe mer høyde inntil eiendomsgrense enn 1,8 m, siden gjennomsnitthøyden da blir lavere. Det forutsetter likevel at muren ikke oppfattes som dominerende.

Beskrivelsene over er kun veiledende. Kommunen kan gi tillatelse til andre løsninger i et vedtak ifb. med søknad. Det anbefales at du kontakter kommunens byggesaksavdeling for å få mer konkret vurdering for planlagt byggested.

Angående gebyr for byggesaksbehandling:
For behandling av byggesaken kreves det et gebyr. Gebyret er oppbygget med et basisgebyr og tilleggsgebyr. Arealgebyr og gebyr for godkjenning av ansvarlig foretak er vanligvis tilleggsgebyr. For mer informasjon angående byggesaksgebyr, se oversikt for gebyr her.

Hvordan søker du?

Søknad om tillatelse til tiltak etter pbl § 20-1 krever bruk av ansvarlig foretak (firma) for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll.

Byggefirma, arkitekter e.l. tar seg av å prosjektere i henhold til gjeldene regelverk (lover, forskrifter, lokale planer, osv.). En profesjonell aktør som kan stå som ansvarlig søker innhenter nødvendig dokumentasjon, sender inn byggesøknad og koordinerer de ansvarlige foretakene, osv. Ansvarlig søker er kontaktperson mot kommunen.

Kontakt ansvarlig foretak (firma) eller byggesaksavdelingen i kommunen for mer informasjon.

På nettsiden www.kompetansesjekk.no kan man sjekke kompetansen til ulike firma. Her kan man blant annet se om de har sentral godkjenning (og innenfor hvilke ansvarsområder) og mesterbrev.

Praktisk informasjon

Hent søknadsblanketter
Blanketter og standard søknadsskjemaer kan hentes fra Direktoratet for byggkvalitet sitt nettsted. Her finner du søknadsskjema og nabovarselskjemaer m.m.

Andre skjemaer som kan være relevante:

Få tilsendt naboliste
Naboliste tilsendes ved å kontakte servicetorget. Servicetorget kan kontaktes her.

Hent situasjonskart
Situasjonskart kan tas ut fra kartportalen Se eiendom.

Hent reguleringsplan og –bestemmelser
Reguleringsplan og –bestemmelser kan hentes fra kartportalene sePlan og eByggWeb Randaberg.
Du kan også ta kontakt med servicetorget for å få tilsendt reguleringsplan og -bestemmelser.

Slik bruker du eByggWeb:
eByggWeb finner du eiendommen din. Klikk deretter på "Plan- og byggesak", og "Gjeldene reguleringsplan" for å aktivere kartlaget. Ved å deretter klikke i selve kartet får man opp kart og bestemmelser.

Vi gjør oppmerksom på at reguleringsplan- og bestemmelser vanligvis inneholder bestemmelser om byggegrense/-sone, avstand til nabogrense og vei, frisiktsone, tillatte høyder, areal og utnyttelsesgrad. Dersom forholdet ikke nevnes, gjelder de generelle krav i pbl.