Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Annet

Plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1 angir krav om hvilke tiltak som er søknadspliktige og krever bruk av ansvarlig foretak for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll. Byggesaksforskriften kapittel 2 utdyper søknadsplikten som følger av pbl § 20-1.

Tiltak som krever søknad og tillatelse etter pbl § 20-1:
Med mindre annet framgår av pbl §§ 20-3 og 20-4, må følgende tiltak, på eller i grunnen, i vassdrag eller i sjøområder, ikke utføres uten at søknad, og eventuelt søknad om dispensasjon, på forhånd er sendt kommunen, og den deretter har gitt tillatelse:

a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg
b) vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under a
c) fasadeendring
d) bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt i bokstav a
e) riving av tiltak som nevnt i bokstav a
f) oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner
g) oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig
h) oppføring av innhegning mot veg
i) plassering av skilt- og reklameinnretninger
j) plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg
k) vesentlig terrenginngrep
l) anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass
m) opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. lov om eigedomsregistrering (matrikkellova). Slik tillatelse er ikke nødvendig når tiltak etter første punktum skjer som ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan.

Plan- og bygningsloven med tilhørende regelverk kan leses på Direktoratet for byggkvalitet.

Kontakt kommunens byggesaksenhet for mer informasjon og veiledning (se kontaktinformasjon oppe til høyre).