Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Verneområder

For tiltak i verneområder, må tiltakshaver/eier kontakte byggesaksavdelingen for informasjon og veiledning.

I verneområder kan ingen tiltak igangsettes før tillatelse er gitt etter plan- og bygningsloven og evt. annet lovverk. 

Nasjonalparker og andre naturvernområder skal sikre sårbare og truede naturtyper, og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi.

Jærstendene landskapsvernområde er navnet på kyststripen fra Tungenes i nord til Ogna i sør. Mot vest ligg Nordsjøen, mot øst det flate jærlandskapet. Her er mange og lange badestrender, mektige sanddyner, et rikt fugleliv og mange vanlige og uvanlige planter. Det meste av strekningen er vernet som landskapsvernområde, plantefredningsområde eller fuglefredningsområde. I tillegg karakteriseres Jærstrendene med et rikt kulturlandskap, preget av landbruk og sjøbruk med svært mange kulturminner og bruksinteresser.

For eiendommer som befinner seg innenfor verneområder, vil det vanligvis være begrensninger for bruken av eiendommen. Det betyr blant annet begrensede muligheter for utbygging av tomten, som riving/nybygg/utvidelse av fritidsbolig, utvidelse/etablering av hageareal, riving/nybygg av bod/terrasse o.l. tiltak. Det er generelt begrensede muligheter for inngrep i landskapet. Tiltak som ikke krever søknad (unntaksbestemmelsen) vil blant annet ikke gjelde innenfor landskapsvernområder.

Fylkesmannen har ansvaret for forvaltningen av landskapsvernområdene. Rogaland fylkeskommune er forvaltningsmyndighet for kulturminnevern. For eiendommer som er innenfor verneområder, må byggesøknad oversendes forvaltningsmyndigheter for uttalelse og vedtak etter naturmangfoldloven og/eller kulturminneloven.

Kommuneplankartet angir hvilke områder som ligger i nærhet av og/eller innenfor landskapsvernområdene i Randaberg kommune.

Jærstrendene
landskapsvernområde
med biotopfredningar og naturminne