Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Strandsone

For tiltak i strandsoner, må tiltakshaver/eier kontakte byggesaksavdelingen for informasjon og veiledning.

I strandsoner kan det ikke igangsettes tiltak før tillatelse er gitt etter plan- og bygningsloven og evt. annet lovverk.

Plan- og bygningsloven § 1-8 sine bestemmelser om strandsonen:
I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

Andre tiltak etter § 1-6 (oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom) første ledd enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann (m.a.o. hvor høyt sjøen går på på land ved høyvann). Dette er likevel ikke til hinder for fradeling ved innløsning av bebygd festetomt etter tomtefestelova.

Kommuneplanen sine bestemmelser i strandsonen
Kommuneplanen 2009-2022 sin arealdel har følgende bestemmelser for tiltak langs Hålandsvannet i Randaberg kommune:

§11: I området langs Hålandsvannet, inntil 100 m fra strandlinjen, skal tiltak nevnt i plan- og bygningslovens (1985) §§ 81, 84, 86a, 86b og 93 bare skje i medhold av reguleringsplan. Avstanden måles i horisontalplanet ved gjennomsnitt flomvannstand.

Vi gjør oppmerksom på at plan og bygningsloven fra 1985 er erstattet av ny lov fra 2008. Paragrafene §§ 20-1, 20-2, 21-7 og 30-1 erstatter paragraf § 81 fra 1985. Paragraf § 30-4 erstatter paragraf § 84 fra 1985. Paragrafene §§ 20-2 og 21-7 erstatter paragraf § 86a fra 1985. Paragraf § 86b er ikke videreført i ny lov. Paragraf § 20-1 erstatter paragraf § 93 fra 1985.