Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Spredt boligbebyggelse

For tiltak i spredt boligbebyggelse i LNF-område, anbefales det å kontakte byggesaksavdelingen for videre informasjon og veiledning.

Kommuneplanen 2009-2022 sin arealdel har følgende bestemmelser for eksisterende spredt boligbebyggelse i landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-områder) i Randaberg kommune:

§7: Eksisterende bebygde boligeiendommer i LNF-området inngår i planen.

§8: Tilbygg, påbygg, tillates på eksisterende spredt boligbebyggelse i LNF-området innen følgende rammer:

  1. Maks gesimshøyde målt fra planert terrengs gjennomsnittsnivå fastsettes til 5,8 m.
  2. Maks bebygd areal, BYA=15 %.
  3. Det tillates kun en boenhet per eiendom.

§9: På eksisterende spredt bebygde boligeiendommer i LNF-områder tillates oppført nybygg, garasje/uthus med maks T-BRA på 70m2 per eiendom og med maks gesimshøyde på 3,5 m.

§10: Tilbygg, påbygg og lignende, som er unntatt plankrav, må ikke på noe vis komme i konflikt med automatisk fredete kulturminner etter Kulturminneloven §§ 3 og 6.