Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Fritidseiendom

For tiltak på fritidseiendom, anbefales det å kontakte byggesaksavdelingen for videre informasjon og veiledning.

Kommuneplanen 2009-2022 sin arealdel har følgende bestemmelser for fritidsbebyggelse/-eiendom i Randaberg kommune:

§4: I eksisterende hytteområde i Vistnesvågen (bildet over) er det forbud mot å fradele tomt for eller oppføre ny fritidsbebyggelse.

§5: Innenfor eksisterende hytteområde i Vistnesvågen tillates det (per eiendom) tilbygg/påbygg slik at totalt T-BRA utgjør 60m2. I tillegg kan det oppføres bod/uthus der hverken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 10m2.

§6: For eksisterende spredt fritidsbebyggelse gjelder arealbestemmelsene i § 5.

Tilbygg, påbygg og lignende, som er unntatt plankrav må ikke på noe vis komme i konflikt med automatisk fredete kulturminner i henhold til Kulturminneloven §§ 3 og 6.

Se også bestemmelsene for tiltak i strandsone.