Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Ofte stilte spørsmål

Byggesaksikon Knapperad 15x15Hva er et tiltak?
Et tiltak er vanligvis de byggeplanene du har. For eksempel oppføring/riving av tilbygg til bolig, bod, hagestue, garasje, gjerde, levegg, osv. Tiltak er beskrevet i pbl § 1-6.

Byggesaksikon Knapperad 15x15Må jeg søke for å sette opp gjerde/levegg i nabogrense eller mot vei?
Oppføring av gjerde/levegg plassert i nabogrense eller mot vei med total høyde inntil 1,5 m, er ikke søknadspliktig. Dette forutsetter at nabo samtykker, at det ikke er i strid med lokale bestemmelser, og at frisikt ikke brytes. I frisiktsone tillates vanligvis 0,5 m høyde over veiplan. Høyde på gjerde/levegg over 1,5 m krever søknad etter pbl § 20-4.

Byggesaksikon Knapperad 15x15Hva er forskjellen på gjerde og levegg?
Med gjerde/innhegning menes åpne, enkle og lette konstruksjoner som flettverksgjerde og andre gjerder som ikke er tette. Med levegg menes tette, tyngre gjerder, for eksempel skjermvegg eller der innhegning også er støyskjerm.

Byggesaksikon Knapperad 15x15Hvor høyt kan jeg bygge gjerdet/leveggen?
Gjerde/levegg plassert i nabogrense tillates vanligvis med 1,5 - 1,8 m høyde i boligfelt i Randaberg kommune. Høyde over 1,8 m godkjennes vanligvis ikke. Det anbefales at gjerde/levegg inntil 1,8 m høyde er mer åpent i toppen, for å virke mindre dominerende.

Byggesaksikon Knapperad 15x15Kan jeg oppføre gjerde plassert på forstøtningsmur i eiendomsgrense?
Ja, det kan man gjøre. Total høyde inkluderer da både gjerdet og synlig del av forstøtningsmuren. Total høyde måles fra laveste nivå. Dersom forstøtningsmuren er over 0,5 m høyde (inkl. konstruksjon/mur under terreng og synlig mur over terreng) er forstøtningsmuren søknadspliktig etter pbl § 20-3.

Byggesaksikon Knapperad 15x15Er det søknadspliktig med oppføring av forstøtningsmur?
Forstøtningsmur inntil 0,5 m høyde og plassert i nabogrense er ikke søknadspliktig etter pbl. Dersom forstøtningsmuren er over 0,5 m høyde (inkl. konstruksjon/mur under terreng og synlig mur over terreng) og plassert i nabogrense, er forstøtningsmuren søknadspliktig etter pbl § 20-1.

Byggesaksikon Knapperad 15x15Hvor høy forstøtningsmur tillates?
I Randaberg kommune tillates vanligvis gjerde/levegg/støttemur inntil 1,8 m høyde målt fra laveste nivå / naboeiendommens terrengnivå. Dersom muren brytes opp og/eller trekkes inn, kan det vurderes høyere støttemur inntil 3 m støttemur og deretter noe inntrukket rekkverk e.l. for å sikre nivåforskjeller over 0,5 m i henhold til byggesaksforskriften (TEK10). Dersom støttemur plasseres mot skrående terreng, slik at muren er lav i en ende og høy i den andre enden, eksempelvis ut mot vei, kan kommunen tillate noe mer høyde inntil eiendomsgrense enn de ovennevnte 1,8 m. Dette er på grunn av at gjennomsnitthøyden blir lavere. Det forutsetter likevel at muren ikke oppfattes som dominerende.

Beskrivelsene over er kun veiledende. Kommunen kan gi tillatelse til andre løsninger i et vedtak ifb. med søknad. Vi anbefaler å kontakte kommunens byggesaksavdeling for å få en mer konkret vurdering for planlagt byggested.

Byggesaksikon Knapperad 15x15Er det søknadspliktig å bygge terrasse?
Bygging av terrasse på bakken i boligområde er ikke søknadspliktig. "På bakken" tilsier at terrassen ikke er understøttet, men må likevel kunne bygges opp så mye at treverket ikke ligger direkte på bakken. Høyden vil kunne bli et sted mellom 20 og 50 cm. Terrasser berører i liten grad forhold som skal vurderes etter pbl. Dvs. at terrasse på bakken kan plasseres inntil nabogrense. Det anbefales likevel at det avklares med nabo. Ovennevnte unntakelse forutsetter at forholdet ikke kommer i strid med lokale bestemmelser.

Vi minner om at terrasser med høyde mer enn 0,5 m over ferdig planert terreng vil være omfattet av tiltaksbegrepet i pbl § 20-1. For denne type tiltak vil også andre bestemmelser i plan- og bygningslovgivningen være relevante. Blant annet krav i til rekkverk, forhold ifb. m/brann, bebygd areal, osv. Jf. SAK10 og tilhørende veiledning § 4-1. I slike tilfeller, kontakt kommunens byggesaksavdeling for mer informasjon.

Byggesaksikon Knapperad 15x15Er det søknadspliktig med fasadeendringer?
For vanlige boliger kan det gjøres mindre fasadeendringer uten søknad etter pbl, dersom det ikke fører til vesentlig endring av bygningens karakter. Det forutsetter at endringen ikke strider mot andre bestemmelser i plan- og bygningslovverket - eksempelvis krav til dagslys og utsyn. Det forutsettes også at boligbygning i seg selv ikke representerer noen egenverdi. Med egenverdi menes bygninger som er vernet eller er tilknyttet en bestemt tidsepoke/stilart. En mindre endring kan være noe økning i vindusstørrelse, eller skifte vindu til dør. Det anbefales at man kontakter kommunen for å få vurdert om fasadeendringen er søknadspliktig. Da kan man gjerne tegne på eksisterende fasadetegninger for å vise endringen. Kommunen ønsker også at mindre fasadeendringer oversendes kommunen slik at byggesaksarkivet er oppdatert, selv om det er unntatt saksbehandling. Vi minner om at tiltak som er unntatt byggesaksbehandling, kan være hensiktsmessige å avklare med nabo.

Byggesaksikon Knapperad 15x15Kan jeg innglassere terrassen inntil boligen?
Innglassing av terrasse er søknadspliktig etter pbl § 20-4. Hagestue og/eller innglasset terrasse som er tilknyttet bolig anses som tilbygg til bolig. Et slikt tilbygg følger avstandskrav og brannkrav som gjelder bolighuset. Angående avstand og brannkrav, se side 19 i vår veileder for søknad om mindre tiltak.

Byggesaksikon Knapperad 15x15Hvor stor frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse (bod) kan jeg oppføre uten at det er søknadspliktig?
Mindre frittliggende bygning som samlet verken overstiger bruksareal eller bebygd areal over 50 m2 er unntatt søknadsplikt. Mønehøyden skal ikke være over 4 m og gesimshøyden ikke over 3 m. Unntaket forutsetter at bygningen er plassert 1 m (eller mer) fra eiendomsgrensen og at avstanden til annen bygning på eiendommen ikke er mindre enn 1 m. Bygningen må ikke plasseres over ledninger i grunnen. Unntaket gjelder bare dersom eiendommen er bebygd fra før. Unntaket gjelder kun 1 stk. bygning per eiendom. Oppføring av flere slike bygninger på eiendom og/eller med mindre enn 1 m avstand til eiendomsgrense medfører søknadsplikt etter pbl § 20-4.
NB! Husk at lokale bestemmelser kan overstyre de generelle bestemmelsene.

Byggesaksikon Knapperad 15x15Hvilke tiltak er unntatt søknadsplikten i plan- og bygningsloven?
Se byggesaksforskriften kapittel 4 for mer informasjon om tiltak som er unntatt søknadsplikt. Veiledning fås også på vår hjemmeside om «Bygg uten å søke» og på Direktoratet for byggkvalitet sin nettside om «Bygg uten å søke».Vi minner om at unntaksbestemmelsen hovedsakelig forutsetter at minste avstand til nabogrense på 1 eller 4 meter er oppfylt. Plasseres tiltaket nærmere nabogrense, er tiltaket likevel søknadspliktig etter pbl. Avstanden varierer for ulike tiltak.Vi gjør oppmerksom på at lokale bestemmelser kan inneholde bestemmelser som overstyrer de generelle bestemmelsene i byggesaksforskriften.

Vi gjør oppmerksom på at lokale bestemmelser kan inneholde regler som overstyrer de generelle bestemmelsene i byggesaksforskriften.

Byggesaksikon Knapperad 15x15Hvordan skal man søke for tiltak etter pbl § 20-3?
Tiltak etter pbl § 20-3 krever bruk av ansvarlig foretak for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll. Vanligvis kan et byggefirma håndtere alle disse oppgavene. Kontakt et byggefirma for videre hjelp med dine byggeplaner. Kontakt kommunens byggesaksavdeling dersom det er spørmål angående hvilke rammer som gjelder på byggestedet.

Byggesaksikon Knapperad 15x15Hvordan vet jeg om et foretak har sentral godkjenning eller mesterbrev?
På nettsiden www.kompetansesjekk.no får man enkelt svar på om håndverkerne har den kompetansen de sier de har.

Byggesaksikon Knapperad 15x15Hvor finner jeg plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter?
Plan- og bygningsloven kan leses på Lovdata sitt nettsted (www.lovdata.no). Byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift med tilhørende veiledninger finner du på Direktoratet for byggkvalitet sitt nettsted (www.dibk.no).