Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Hvordan søker du?

Før du begynner?

Her er dokumentene du trenger:

1
Søknadsblanketter
Du trenger: søknadsskjema (5153), nabovarsel (5154), opplysninger i nabovarsel (5155) og kvittering for nabovarsel (5156).
 2 Andre skjemaer
Hvis du trenger: søknad om dispensasjon, erklæring for avstand og brann, eller erklæring for ferdigstillelse
 3

Situasjonskart, plan og bestemmelser og naboliste Her kan du bestille situasjonskart og plan og bestemmelser som er gratis. Du kan også bestille naboliste via denne nettsiden. Velg eiendom og klikk "Bestill kart" for å få tilsendt kart og bestemmelser.

Veiledning for å lage søknad:
Bruk "Veileder for søknad om mindre tiltak" for å få hjelp til å lage en komplett søknad. Veilederen hjelper med å lage tegninger og utfyllingen av skjemaene.

Husk å kontrollere at tiltaket oppfyller følgende:

 • Plan og bestemmelser (frisiktsone, byggegrenser, avstand, utnyttelse, størrelse, høyder)
 • Tekniske funksjoner (gjelder blant annet brannsikkerhet)
 • Arkitektur, design og estetikk

Send inn søknaden
Send inn søknaden per post eller elektronisk på e-post. Kontaktinformasjon finner du i høyre marg. Søknadene skal minimum inneholde følgende dokumentasjon:

Søknad om mindre tiltak

  Søknad om tiltak som krever ansvarsrett
 • Søknadsskjema (for mindre tiltak etter pbl § 20-4) 
 • Nabovarsling (dokumentasjon for gjennomført nabovarsling med eventuelt innkomne merknader og kommentarer til merknadene)
 • Situasjonskart og tegninger 
 • Ev. dispensasjonssøknad 
 • Ev. erklæring for avstand og brann 
 • Ev. uttalelse fra annen myndighet (f.eks. vegmyndighet eller forvaltningsmyndighet for verneområder, eller andre relevante myndigheter) 
 
 
 • Søknadsskjema for tiltak etter pbl § 20-3
 • Nabovarsling (dokumentasjon for gjennomført nabovarsling med eventuelt innkomne merknader og kommentarer til merknadene)
 • Situasjonskart og tegninger 
 • Ev. dispensasjonssøknad 
 • Ev. erklæring for avstand og brann 
 • Ev. uttalelse fra annen myndighet (f.eks. vegmyndighet eller forvaltningsmyndighet for verneområder, eller andre relevante myndigheter)
 • Erklæring for ansvarsrett (også kalt ansvarsrettserklæring)
 • Gjennomføringsplan

Generelt om søknadsprosessen
Generelt vil en søknadsprosess begynne med at tiltakshaver, som ofte er eier av boligeiendom, har en idé eller ønsker om å bygge (endre eller rive) en garasje, bod, bolighus, gjerde, e.l. Dette kalles et tiltak. Tiltaket må deretter kontrolleres og planlegges/prosjekteres etter plan- og bygningslovens lovverk. I boligområder er det som regel lokale bestemmelser som man kan forholde seg til.

Prosjekteringen innebærer å forberede tegninger (fasade, snitt og plan). I tillegg skal tiltaket plasseres på situasjonskart og det skal sendes nabovarsel. Tiltakshaver/søker håndterer eventuelle merknader i nabovarselet, og merknadene kan kommenteres i søknaden. Søker kan også velge å endre tiltaket ut fra merknadene, og gjennomføre nytt nabovarsel. Når nabovarsel er gjennomført, og frist for uttalelse er utgått, kan man sende inn søknad til kommunen.

Kommunen behandler så søknaden. Vanlig behandlingstid er tre uker, men av ulike årsaker (ferieavvikling, stor saksmengde, osv.) kan saksbehandlingstiden være lengre. Dersom det er feil eller mangler ved søknaden vil kommunen sende eget brev om dette. Dersom søknaden er komplett, lages det et vedtak.

Nødvendig søknadsdokumentasjon er (minimum): søknadsskjema, nabovarsling, situasjonsplan og tegninger. For tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 kreves det i tillegg søknad om ansvarsrett(er) og gjennomføringsplan. Gjennomføringsplanen er en oversikt over ansvarsområder, ansvarlige foretak og gjennomføring av oppgavene. Byggesaksforskriften § 5-4 angir hvilke krav til opplysninger som skal gis ved søknad om tillatelse til tiltak.

Hvordan skal man søke for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1?
Tiltak etter pbl § 20-1 er vanligvis mer krevende tiltak som bolighus, påbygg til bygning, større forstøtningsmur o.l. Søknad om tillatelse til tiltak etter pbl § 20-1 krever bruk av ansvarlig foretak (firma/fagfolk) for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll. Byggefirma, arkitekter e.l. tar seg av å prosjektere etter gjeldene regelverk (lover, forskrifter, lokale planer, osv.). En profesjonell aktør som kan stå som ansvarlig søker, innhenter nødvendig dokumentasjon, sender inn byggesøknad og koordinerer de ansvarlige foretakene, osv. Ansvarlig søker er kontaktperson mot kommunen. Kontakt ansvarlig foretak (firma) eller byggesaksavdelingen i kommunen for mer informasjon.

På nettsiden www.kompetansesjekk.no kan du sjekke kompetansen til ulike firma, blant annet om de har sentral godkjenning (og innenfor hvilke ansvarsområder) og mesterbrev.

Hvordan skal man søke for mindre tiltak som man selv kan stå ansvarlig for etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2?
Se vår veileder for informasjon og veiledning for søknad om mindre tiltak som tilbygg til bolig, garasje, bod, gjerde o.l. Veilederen hjelper deg fra planleggingsfasen og gjennom søknadsprosessen.