Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Bygg uten å søke?

Under finner du informasjon og verktøy som kan hjelpe deg til å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende en byggesøknad til kommunen.

Byggesak Ikon Nettsted om å bygge uten å søke

 

 

Byggesak Ikon Byggeregler

 

 

Nytt fra 1.1.2016: Enklere å ta i bruk bod, loft og kjeller som oppholdsrom.

Kommunens sjekkliste for hva du må passe på før du begynner å bygge uten å søke

1. Finn ut hvilke tiltak som er unntatt byggesaksbehandling.
Byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 beskriver hvilke tiltak som er unntatt byggesaksbehandling. Forskriften opplyser om detaljer som arealer, høyder, avstander, bruksformål m.m. som gjelder for de ulike tiltakene. Veiledningen til forskriften (VSAK) utdyper ytterligere bestemmelsene i forskriften. Det anbefales at man leser dette grundig.

2. Pass på at tiltaket er i samsvar med plan.
Dersom tiltaket ikke er i samsvar med plan, er det likevel søknadspliktig. Lokale bestemmelser eller kommuneplanen kan inneholde bestemmelser som overstyrer de generelle bestemmelsene i Byggesaksforskriften. Les derfor planbestemmelsene grundig. Utnyttelsesgrad, høyder, avstand til nabogrense/vei og frisiktsone er spesielt viktige forhold en bør avklare før en setter i gang byggingen. Tiltaket må også være i samsvar med krav i byggteknisk forskrift (TEK10).

3. Husk at mange mindre tiltak som utgjør en større helhet må ses samlet og kan være søknadspliktig.
Dette innebærer at en kombinasjon av flere tiltak som er unntatt søknadsplikt i noen tilfeller må vurderes som ett tiltak som det må søkes om.

4. Unntaksbestemmelsene gjelder ikke for eiendommer som ligger innenfor verneområde.
Dette gjelder landskapsvernområde, regionalt grøntdrag, naturområde, fuglefredningsområde, strandsone, friområde eller lignende. På grunn av ovennevnte verneområder og bestemmelser i kommuneplanens arealdel, gjelder vanligvis ikke unntaksbestemmelsene for fritidsbebyggelse i Randaberg kommune. Kommuneplanens arealdel angir arealformål, og bestemmelser for fritidseiendommer. Ta kontakt med kommunen ved planlegging av tiltak på fritidseiendom eller eiendom innenfor verneområde.

5. Husk at for mindre frittliggende bygninger og tilbygg som er unntatt byggesaksbehandling, skal du informere kommunen om tiltaket og plasseringen når det er ferdigstilt.
Når tiltaket er ferdigstilt skal tiltakshaver underrette kommunen om tiltakets plassering slik det er utført, slik at kommunen kan oppdatere sine kart- og matrikkeldata. Det vil også være viktig for deg å få registrert tiltaket inn i kartgrunnlaget med hensyn til tidspunktet for oppføringen av bygningen. Dette kan ha betydning ved eventuelle senere regel- eller planendringer. Det er utarbeidet et enkelt skjema som kan brukes for å underrette kommunen når tiltaket er ferdigstilt. Skjemaet heter Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt, og ligger på DIBK sitt nettsted www.dibk.no.