Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Arealplan

Arealplanlegging
Tjenesteområdet er ansvarlig både for utarbeidelse av og behandling av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Arbeidet med behandling av planer består i veiledning, koordinering, oppfølging av planforslag og saksforberedelse til politisk behandling.

Planlegging
Hensikten med planlegging etter plan- og bygningsloven er å styre utviklingen i en ønsket retning. Planleggingen skal legge til rette for samordning av statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet. Den skal gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser, utbygging, samt sikre estetiske og antikvariske verdier. Gjennom planlegging og ved spesielle krav til det enkelte byggetiltak, skal loven legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir størst mulig til nytte for den enkelte og for samfunnet.

Reguleringsplan
En reguleringsplan er et juridisk dokument bestående av kart og bestemmelser som sier hvordan et areal kan benyttes. Dersom det skal utføres bygge- og anleggsarbeider av en viss størrelse skal det alltid utarbeides en slik plan. Unntaket er for mindre tiltak som er i samsvar med kommuneplanen eller en annen overordnet plan.

Plan- og bygningsloven skiller mellom område- og detaljreguleringsplaner. Områdereguleringsplaner er i hovedsak beregnet på kommunen for å legge overordnede rammer for videre planlegging eller utbygging.

Detaljreguleringsplaner brukes i utgangspunktet for å følge opp overordnede planer, som kommuneplan eller områdereguleringsplan. Denne plantypen er beregnet både på offentlige og private tiltakshavere. Private planforslag må i hovedsak følge rammene som ligger i overordnede planer. Reguleringsplaner skal alltid utarbeides av fagkyndige.