Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Økonomiavdelingens hovedoppgaver

Føring av kommunens regnskap inkl. særregnskap
Avdelingen håndterer alle utgående og inngående fakturaer, samt følger opp og bokfører disse, svarer på spørsmål fra avdelingene og driver opplæring i aktuelle temaer. Har ansvar for kommunens økonomisystem (Agresso) og bidrar sammen med de andre avdelingene til å etablere gode økonomirutiner.

Skatt
Avdelingen innfordrer skatter og avgifter for Staten, fylket og kommune, behandler evt. klager på avregning for skattytere som er skattepliktig til Randaberg kommune.

Koordinerende ansvar for innkjøp
Avdelingen har overordnet ansvar for at alle innkjøp gjennomføres i henhold til gjeldene regelverk (lov og forskrift om offentlige anskaffelser). Randaberg kommune har innkjøpssamarbeid med kommunene Stavanger, Sandnes og Sola, men samarbeider også med andre kommuner i Rogaland. Innkjøpssamarbeidet har inngått en rekke rammeavtaler som gjelder for kjøp av varer og tjenester til Randaberg kommune.

Budsjett, økonomiplan, årsmelding og tertialrapporter
Avdelingen koordinerer arbeidet med budsjett, økonomiplan, årsmelding og tertialrapporter for kommunen. Budsjett og økonomiplan rulleres hvert år og kommunens innbyggere kan gi innspill til den politiske behandlingen i andre halvdel av november. Eksakte datoer blir hvert år kunngjort i Bygdebladet og på nettsidene til kommunen. På nettsidene publiseres rådmannens utkast til budsjettdokumenter, samt kommunens årsmelding.

Forvaltning av likvider og lånegjeld i henhold til gjeldende finansreglement
Kommunen har ved utgangen av 2014 638 millioner kroner i i gjeld og forvalter ca 100 mill kroner til plasseringer. Forvaltningen skjer i henhold til kommuneloven, forskrift om finansforvaltning og lokalt finansreglement vedtatt av kommunestyret. All forvaltning utføres av økonomiavdelingen, men med eksterne rådgivere blant annet hovedbankforbindelsen som er SR-Bank. Kommunens gjeldsportefølje forvaltes i den hensikt å oppnå lavest mulig renteutgifter. Kommunen har lån med ulike løpetider og en hensiktsmessig fordeling mellom fast og flytende rente.

Avdelingen plasserer overskuddslikviditet i ulike plasseringsinstrumenter som for eksempel pengemarkeds- og obligasjonsfond.