Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Budsjett 2018 | Økonomiplan 2018-2021

Liv og vekst i den grønne landsbyen!

Vedtatt budsjett, etter kommunestyret sitt møte 14.12.2017:

Nå er budsjett for 2018 og økonomiplan for perioden 2018-2021 vedtatt. Kommunestyret gjorde endelig vedtak i sitt "julemøte", torsdag 14. desember 2017. Lenker til vedtaket, til priser, til tall og tiltak finner du i grønn boks til høyre.

Fra rådmannens presentasjon av budsjettet, 6. november 2017:
Fra 2009 er tjenesteområdene sine budsjetter hvert år blitt redusert for å oppnå handlingsrom til nye driftstiltak og nødvendige investeringer.

- Nye oppgaver og flere tjenestemottakere har ført til at budsjettene til tjenesteområdene har økt, til tross for de generelle reduksjonene. God økonomistyring og nøktern drift over flere år gjør likevel at viktige tiltak har blitt iverksatt og at satsinger i statsbudsjettet har blitt gjennomført, skriver rådmann Magne Fjell i forslag til budsjett og økonomiplan - som du kan lese mer om ved å klikke deg inn på bildet under.

Liv og vekst i den grønne landsbyen

- Utfordrende budsjett
- Utfordringene med å få et budsjett i balanse har vært større enn på mange år. Rådmannen har brukt av driftsfond for å saldere budsjettet i 2018 og 2019, og vi når ikke målet om et netto driftsresultat på mellom 1 og 4 prosent i 2020-2021, skriver rådmann Magne Fjell videre.

Investerer fortsatt mye
Rådmannen sitt budsjettforslag legger til grunn et fortsatt høyt investeringsnivå, og det er lagt inn midler for å kunne gi mer tjenester til innbyggerne i takt med økt behov.

De store investeringene er:

  • Harestad skole, trinn 2. Trinn 2 er tidligere kalkulert til 250 mill. kr, basert på kvadratmeterpris på trinn 1. Det er lagt inn midler til å fullføre prosjekteringen i 2018. I etterkant av det vil vi få mer nøyaktige kalkyler. Bygging og oppstart er utsatt i forhold til vedtatt økonomiplan. Byggestart i 2021.
  • Randaberg helsesenter med 126 mill. kr inkludert tidligere bevilgninger. Det er lagt til 5 mill. kr for velferdsteknologi i bygget.
  • Boliger til vanskeligstilte, flyktninger og psykisk utviklingshemma. Rådmannen justerte ned kjøp av flyktningeboliger i vedtatt økonomiplan i forhold til forrige økonomiplan. I dette forslaget ligger det ikke inne kjøp av nye boliger i økonomiplanen Det er lagt inn midler til å bygge et bofellesskap for psykisk utviklingshemma i 2019.
  • Ny barnehage på Harestad. Prosjekteres i 2020, bygges etter 2021. Kommer i stedet for barnehage, Grødem, som lå inne i vedtatt økonomiplan med ferdigstillelse i 2021.
  • Renovering svømmehallen på Goa (9 mill. kr) og Grødem (8 mill. kr). I vedtatt økonomiplan er det lagt inn 2,0 mill. kr til varmtvannsbassenget i Torvmyrveien i 2018. Dette er for lite midler til å få gjort noe fornuftig der, rådmannen har derfor tatt ut tiltaket i sitt budsjettforslag.
  • Ekstraordinært vedlikehold og branntekniske utbedringer: 15 mill. kr.
  • IKT-investeringer: 6,4 mill. kr i 2018, 3,1 mill. kr de andre årene. Samlet drøye 15 mill. kr.
  • VAR-investeringer i underkant av 60 mill. kr.
  • I tillegg er det planlagt å kjøpe boliger til vanskeligstilte for 5 mill. kr årlig og å ta opp Husbanklån som lånes ut videre (startlån), 25 mill. kr årlig.

Les kommunestyret sitt vedtak fra 14.12.2017 for ev. endringer i investeringene.