Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Budsjett 2016

Les mer fra kommunestyret sitt møte 17.12.2015

•  Protokoll fra sak 167/15

KOMMUNESTYRET SITT BUDSJETTVEDTAK, 17.12.2015:
1. Rådmannens forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019 godkjennes med de endringer som fremkommer under.
2. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar.
3. Eiendomsskatt for 2016 utskrives med 2 promille for bolig og fritidseiendom og 7 promille for næring (inkludert verk og bruk).
4. Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og prosjektene slik de framgår av bevilgningsskjema drift (budsjettskjema 1A og 1B), investeringsprogram og finansieringsplan (budsjettskjema 2A).
5. Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse.
6. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetning mellom tjenesteområdene.
7. Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (budsjettskjema 2A) med 241,370 mill. kr. Etter delegeringsreglementet §2-9 er rådmannen gitt fullmakt til å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon.
8. Det tas opp Startlån til videreutlån i Husbanken på 20 mill. kr.
9. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet og gebyrvedlegg.
Nyvoll barnehage10. Tilskuddssatsene til private barnehager er beregnet ut fra regnskap for 2014. Dette gir en kommunal driftskostnad på 175.743 kr per heltidsplass for barn under 3 år og 82.308 kr for barn over 3 år. Randaberg kommune bruker den nasjonale tilskuddssatsen for kapitaltilskudd som varierer fra 8.800 kr/barn til 18.300 kr/barn avhengig av alder til den private barnehagen. Randaberg kommune overfører 100 % av satsene i samsvar med statlige føringer.
11. Maritimt Vitensenter– det skal fortsatt jobbes med å få på plass ekstern finansiering fra fylkeskommunen, staten og private aktører. Bestilling: Sak med status og en vurdering av videre framdrift til politisk behandling høsten 2016.
12. Fylkesmannen i Rogaland gjennomførte 21.01.2015 tilsyn med Randaberg kommune mht. kommunens folkehelsearbeid på oppdrag fra Statens helsetilsyn. Tema for tilsynet var kommunens arbeid med løpende oversikt over befolkningens helsetilstand og de positive og negative faktorene som kan påvirke denne. Det ble påvist avvik ved tilsynet: «Randaberg kommune har ikke kommet i gang med et systematisk, kunnskapsbasert og organisert løpende oversiktsarbeid.» Bestilling: Sak med status for de tiltak som er satt i verk for å lukke avviket til politisk behandling våren 2016.
13. Fokus på tidlig innsats i grunnskolen ved å opprettholde maksimumstallet 16 elever pr. lærer for hver gruppe på 1-4. trinn.
14. Det gis tilbud om foreldreveiledningskurs spesielt rettet mot innvandrere.
Landssbyrittet gjennom sentrum15. Vi ønsker å stimulere til sentrumsutvikling gjennom å støtte opp om aktiviteter i regi av Randaberg Landsbyforening. Bestilling: Noe midler prioriteres brukt fra tjenesteområde Kultur innenfor eksisterende budsjett i 2016.
16. Randaberg kommune har som ambisjon å ha et mindre antall barn pr. voksne i barnehagene sett i forhold til lovens maksimumsgrense. Bestilling: Sak om bemanningsnorm i barnehagene til politisk behandling i 2016.
17. Varen er et sentrumsnært turområde med ubrukte muligheter. Bestilling: Sak om utvikling av Varen som et tur- og rekreasjonsområde til politisk behandling i 2016. Viktig å få med innspill og synspunkter også fra grunneiere.
18. Det kan være ønskelig å redusere det store antallet lekeplasser i kommunen for å kunne satse mer på flere av de mest brukte lekeplassene. Bestilling: Sak om lekeplasser til politisk behandling i 2016.
Randabergfjellet.19. Det er behov for å utrede bruksmuligheter på Randabergfjellet både i et kort og langt perspektiv. Innspill og synspunkter fra innbyggere, aktuelle lag og foreninger i Randaberg blir i den sammenheng viktig å samle inn. På grunn av økt bosetting av flytninger og strømmen av asylsøkere, er det spesielt viktig raskt å vurdere bruk av Randabergfjellet til eget opplæringsbehov, introduksjonsprogram som supplering av det kommunen i dag kjøper fra Johannes læringssenter m.fl. Bestilling: Sak om bruk av Randabergfjellet mht. opplæring tidlig i 2016.
Tursti Grødem20. Det settes opp lys på tursti langs sjøen ved Grødem og på Randabergfjellet. På Randabergfjellet kun i skogen der det er mørkt og ikke ved de flotte utkikkspunktene. Løsning: Kommunens egne ansatte tar seg av dette selv når det er tid og rom for det etter modell fra Myrå.
21. Kommunale plasser ved Ranso benyttes fullt ut. Bestilling: Ledige plasser skal brukes midlertidig av andre grupper, for eksempel innvandrere med behov for arbeidstrening/språkopplæring.
22. Det er behov for mer kunnskap om kommunens innkjøpsavtaler og utfordringer blant annet knyttet til lov om offentlige anskaffelser. Bestilling: Sak med status til politisk behandling en gang per år.
IT-avdelingen 23. Stavanger kommune har ikke ønsket å gå videre med Randaberg kommune om et IKT-samarbeid. Randaberg kommune fortsetter derfor i egen regi og har i budsjettet lagt opp til nødvendig tilføring av midler til området. Bestilling: Det holdes kontakt med Stavanger kommune for å få tidlig informasjon om deres ønsker på dette området skulle endre seg.
24. Vi vil følge opp kommunens klimaplan. Bestilling: En ansatt i kommunen skal alltid ha et særlig ansvar for miljø- og klima arbeidet i minst 50 prosent stilling.
25. Det er viktig at eiendomsskatt på bolig treffer riktig og ikke gir urimelige utslag for enkeltpersoner. Bestilling: Sak til politisk behandling som vurderer å innføre et tak for eiendomsskatt knyttet til inntekt, evt. en vurdering av ulike typer bunnfradrag i 2016.
26. Det er foreslått å opprette en frisklivssentral i Randaberg fra 2017 med fokus på fysioterapi. Bestilling: Sak om frisklivssentralen til politisk behandling i 2016.
27. Det er ønskelig med mer liv i sentrum på søndagene, da søndagen er en dag der spesielt mange enslige opplever seg ensomme. Bestilling: Sak om hvordan skape mer liv i sentrum på søndagene, eks. ha åpen kafé, åpent bibliotek m.m. til politisk behandling i 2016.
Kart S528. Delfelt S5 i Randaberg sentrum forutsettes solgt når det er regulert og klar for salg.
29. For å øke kompetansen i arbeidet med å bekjempe vold mot barn tilbys ansatte i relevante stillinger deltakelse i opplegg i regi av Statens Barnehus.
30. Det brukes mye penger i transportkostnader til og fra skole, til og fra dagsenter m.m. En mer helhetlig tilnærming til dette i kommunen kan trolig gi lavere transportkostnader samlet sett. Bestilling: Sak til politisk behandling i 2016 for å se på mulighetene for å redusere kostnader til transport.
31. Gjeldsgrad, måltall, finansreglementet m.m. Vi har i dag et ekspansivt investeringsbudsjett. Ny gjennomgang av måltall er nødvendig. Det er også ønskelig å spre finansiell risiko. Bestilling: Sak til politisk behandling i 2016.
Harestad skule32. Den delen av Harestad skole som ligger nærmest sentrum kan rives så snart ny Harestad skole og kulturscene byggetrinn 1 står klar. Bestilling: Mulighetsstudie innen 2017.
33. Stortinget har bedt regjeringen sette av 100 mill. kroner til en belønningsordning til klimatiltak i kommunene som skal forvaltes av Miljødirektoratet. Ordningen kan innrettes slik at kommuner som fremmer gode klimatiltak får midler til gjennomføring, etter gitte kriterier. Det legges opp til at ordningen skal ha en varighet på minst fem år og at midlene er overførbare. Bestilling: Randaberg kommune søker om å få midler gjennom denne belønningsordningen.
34. Det er inngått forlik på Stortinget mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre om statsbudsjettet for 2016. Den inngåtte budsjettavtalen er lite detaljert og ifølge Kommunenes Sentralforbund (KS) er det fortsatt vanskelig å gjøre en fordeling av rammeendringene ned på kommunenivå. Bestilling: Sak til politisk behandling med sikrere tall på hvilken økning i rammen og øremerkede tilskudd som har kommet Randaberg til del, med en tilrådning til endelig fordeling av midlene.

RÅDMANNEN SITT FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN:
Samlet legger rådmann Magne Fjell opp til at det vil bli investert for bortimot 800 mill. kr i økonomiplanperioden 2016-2019. For å gjennomføre de planlagte investeringene, må Randaberg kommune bruke mindre penger på drift i årene framover. I budsjettet er det lagt inn innsparingstiltak for drøye 4 millioner kroner i 2016, og ytterligere 12,5 millioner kroner fram til 2019.

Rådmannens forslag til budsjett 2016 og økonomiplan  2016-2019

•  Tekstdel
•  Gebyrdel
•  Tiltaksdel
•  Talldel
•  Talldel regnskap og budsjett
•  Budsjettpresentasjoner tjenesteområdene

Ekstrainntekter
Rådmannen sitt budsjettforslag bygger på at eiendomsskatt på boliger blir gjeninnført fra 2016. Randaberg kommune fikk få negative utslag av statsbudsjettet for 2016. Sammen med inntekter fra Lyse, gir dette Randaberg ekstrainntekter som kan brukes til drift og investering.

Flyktninger - en stor oppgave
Kommunene har en stor oppgave framfor seg med å bosette flyktninger. Rådmannen legger opp til å bosette 50 nye flyktninger hvert år, i tillegg til familiegjenforening som antas å bli omtrent 15 i året. Dette øker utgifter og inntekter med 15-30 mill. kr. Utgiftene vil hovedsakelig komme på NAV, men det vil også kreve flere ressurser på andre tjenesteområder.

I tillegg vil rådmannen kjøpe boliger for 135 mill. kroner, for å lette arbeidet med å finne boliger for de som har behov til å komme inn på boligmarkedet.

Investeringer for 800 mill. kroner
Investeringene er en videreføring av vedtatt økonomiplan. Sunnhetsgrenden er flyttet til begynnelsen av økonomiplanperioden, og det er lagt inn midler til å prosjektere Harestad skole trinn to i 2016-2017. Det er også lagt inn midler til planlagt oppstart av trinn to i 2019.

Rådmannen foreslår å investere for 800 mill. kr i løpet av de kommende fire årene. Investeringene vil i hovedsak bli finansiert med låneopptak.

Lånegjelden øker
Rådmannen budsjetterer også med statlige tilskudd, i hovedsak fra husbanken, på 122,6 mill. kr og avdrag fra lån til Lyse på 13 mill. kr. Dette medfører at netto lånegjeld øker fra under 640 mill. kr i 2015 til 840 mill. kr i 2016 og 1.040 mill. kr i 2019.

Netto lånegjeld er i 2014 på samme nivå som sammenlignbare kommuner. I 2016 vil den være på omtrent 78.000 kr per innbygger, mens den stiger til 93.000 kr er innbygger i 2018. Randaberg kommunes måltall er maksimum 60.000 kr per innbygger, noe som også er nivået i 2015.

Sentrale driftstiltak i 2016 og investeringer i tjenesteområdene:

Rådmannen/sentraladministrasjonen:
Drift Investering
• Økte IKT-utgifter: 0,7 mill. kr
• Reduksjon i seniortiltak: 325.000 til 650.000 kr
• Overføring av skatteoppkrever til staten: 0,4 til 0,7 mill. kr.
• Gjeninnføring av eiendomsskatt: 6,7 mill. kr
• Økning av eiendomsskatt til Stavanger-nivå: ytterligere 3,5 mill. kr i 2017 og 2018
• IKT-investeringer: 14 mill. kr i løpet av fire år
Kultur:
• Ikke innendørs 17. mai-feiring i Randaberg Arena: -0,1 mill. kr
• Ikke tilskudd til Rogaland Arboret: -70.000 kr
 • Nærmiljøanlegg: 0,2 mill. kr årlig i kommunal egenandel
• Harestad skole og kulturscene: 253 mill. kr i 2015-2017
• Prosjektering Maritimt vitensenter: 7,5 mill. kr i 2016-2018
• Ny svømmehall i Randaberghallen, prosjektering og oppstartskostnader: 6 mill. kr i
2018-2019. Kostnad fra 30 mill. kr til 150. mill. kr avhengig av valgt løsning
 Tekniske tjenester:
 • Justering av inntekter og utgifter VAR-området
• Økte strømutgifter: 0,8 mill. kr
• Økte vedlikeholdsutgifter: 1 mill. kr i 2016, 4 mill. kr i 2019
 • Investeringer i VAR (Vann-Avløp-Renovasjon), hovedsakelig legging og utskifting av
vann- og avløpsrør: 52 mill. kr i perioden
• Boliger til vanskeligstilte: 5,3 mill. kr årlig
• Gang- og sykkelstier, kommunal egenandel: 4 mill. kr årlig
• Ekstraordinært vedlikehold/branntekniske utbedringer: 3,2 mill. kr årlig
 NAV Randaberg:
 • Korreksjon av budsjettet for drift i 2015: økte inntekter; 1,7 mill. kr, økte utgifter; 3,0 mill. kr.
• Bosetting av 50 flyktninger hvert år i hele økonomiplanperioden. I tillegg kommer familiegjenforening. Inntekter/utgifter øker med 15 til 30 mill. kr. Netto 1 mill. kr i inntekt
 • Boliger til flyktninger: 30 boliger til 135 mill. kr samlet
• Startlån: 20 mill. kr årlig
 Plan og forvaltning:
 • Egenandel, bypakke Nord-Jæren: 0,23 mill. kr
• Kommuneplan: 1,45 mill. kr i 2016, 2 mill. kr totalt
 • Områdeplaner (Sentrum Øst, Sentrum Nord, m.m.): 1,3 mill. kr årlig
• Digitalisering av arkiver: 0,8 mill. kr i 2017-2018
Skole: 
 • Videreutdanning lærere: 0,4 mill. kr
• Nye elever ATO: 2,4 til 3,0 mill. kr (i tillegg til økning med 0,9 mill. kr i 2015)
• Innsparing: 1 mill. kr i 2016, 2 mill. kr fra 2017
 • Harestad skole og kulturscene: 253 mill. kr i 2015-2017
• Harestad skole, trinn 2: 18 mill. kr til prosjektering i 2016-2017, 100 mill. kr til oppstart i 2019, ferdig 2010 / 2021, kalkyle fra 2011: 250 mill. kr
• Renovering svømmebasseng, Goa skole: 9 mill. kr i 2017