Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Budsjett 2015

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018.


   Budsjettpresentasjoner:

Budsjett og økonomiplan, vedtatt i kommunestyret 18.12.2014:
Stramt budsjett i den grønne landsbyen!
Randaberg kommune vil neste år bruke 490 mill. kroner på lønnsutgifter og kjøpe varer og tjenester for 180 mill. kroner. Investeringer på 100 mill. kroner kommer i tillegg. Samlet vil det bli investert for bortimot 600 mill. kr i økonomiplanperioden 2015-2018. Randaberg kommune må bruke mindre penger på drift i årene framover for å gjennomføre de planlagte investeringene. 

Nye oppgaver

Nye oppgaver og flere brukere krever mer av våre tjenesteområder. Dette medfører driftsavvik i 2014 og behov for økte driftsbudsjetter i 2015. Endringer i befolkningssammensetningen ga redusert uttelling fra statsbudsjettet, omlegginger i rammetilskuddet ga også minus. Inntektene fra eiendomsskatt er redusert med 4 mill. kr ved å fjerne eiendomsskatt på boliger. Sammen med økte finanskostnader gjør dette at Randaberg kommune må tilpasse driften for å kunne gjennomføre planlagte investeringer og ha en sunn økonomi.

Redusere på tjenester og bemanning

Driftsbudsjettet er redusert gjennom å redusere på tjenester og på bemanning. Samtidig er også kommunens egne inntekter økt utover prisstigningen. Randaberg kommune har fortsatt et driftsnivå på de fleste tjenestene som er over gjennomsnittet i Norge. Der vi har lavere driftsnivå enn gjennomsnittet, er det likevel godt innenfor det som er «normalt».

Foreslår å utsette investeringer

Investeringene er en videreføring av vedtatt økonomiplan, men to store prosjekter, "Sunnhetsgrenden" og "Harestad skole og kulturscene", er utsatt ett år. Prosjektene er ferdig planlagt, men det er ikke midler til ferdigstilling før i 2018. Totalt foreslår rådmannen å investere for 570 mill. kr (+ moms) i løpet av de kommende fire årene. Investeringene vil i hovedsak bli finansiert med låneopptak. Dette medfører at netto lånegjeld øker fra under 550 mill. kr i 2015 til 840 mill. kr i 2018. Netto lånegjeld er i 2013 på samme nivå som sammenlignbare kommuner. I 2014 vil den være på omtrent 52.000 kr per innbygger, mens den stiger til 75.000 kr per innbygger i 2018.

Sentrale driftstiltak i 2015 og investeringer (rådmannen sitt forslag):
 • Rådmannen
  Drift:
  Økte IKT-utgifter, 0,8 mill. kr
  Investering:
  IKT-investeringer, 9 mill. kr i løpet av 4 år
 • Kultur
  Drift:
  Reduksjon tilskudd til kulturtiltak, 0,2 mill. kr
  Innsparing instruktørlønn skolekorps, 0,2 mill. kr
  Økt foreldrebetaling kulturskole og utleie Tungenes fyr, 0,1 mill. kr
  Investering:
  Nærmiljøanlegg, 0,2 mill. kr årlig i kommunal egenandel
  Harestad skole og kulturscene, 253 mill. kr i 2017-2018
 • Tekniske tjenester
  Drift:
  Justering av inntekter og utgifter VAR-området
  Reduksjon i blomsterprogrammet, 0,15 mill. kr
  Investering:
  Investeringer i VAR (Vann-avløp-Renovasjon), 50 mill. kr i perioden
  Boliger til vanskeligstilte, 5,3 mill. kr årlig
  Gang- og sykkelstier; 4 mill. kr årlig.
  Ekstraordinært vedlikehold/branntekniske utbedringer, 2,7-3,2 mill. kr årlig
 • Nav Randaberg
  Drift:
  Bosetting av 21 flyktninger i 2014, økende til 28 i 2017, justering av inntekter og utgifter tilpasset økt aktivitet
  Økte utgifter når enslige mindreårige overføres fra barnevernet til NAV, 0,8-1,2 mill. kr.
  Unge i arbeid, statlig finansiert tiltak, 0,8 mill. kr
 • Plan og forvaltning
  Drift:
  Økte gebyrsatser for å få selvkost, 0,9 mill. kr
  Investering:
  Områdeplaner (Sentrum Øst, Sentrum Nord, m.m.), 1,3 mill. kr årlig.
 • Skole
  Drift:
  Økte utgifter til barn plassert i fosterhjem i andre kommuner, 0,6 mill. kr
  Nye elever ATO, 0,9 – 3,9 mill. kr
  Endre på tilbud og ta bort søskenmoderasjon SFO, 0,5 mill. kr
  Innsparing ved å redusere på lærertettheten og holde stillinger ledige, 2 mill. kr.
  Investering:
  Harestad skole og kulturscene, 253 mill. kr i 2017-2018
 • Helse- og oppvekst
  Drift:
  Økt driftsnivå i løpet av 2014, 11,7 mill. kr (8,6 mill. kr når trukket fra økte refusjonsinntekter)
  Gitt tilbud i egen kommune i 2014 for brukere med store hjelpebehov, innsparing i 2015: 3,1 mill. kr
  Pålegg fra arbeidstilsynet om arbeidstøy hjemmetjenesten, 0,4 mill. kr
  Redusere barnehageplasser, 0,9-2 mill. kr
  Stenge en sykehjemsavdeling, 2,1-2,7 mill. kr
  Stenge kafeen alle dager, 0,4 mill. kr
  Legge ned Vistnesveien dagsenter, 0,6 mill. kr
  Kommunal kontantstøtte foreslås fjernet, 0,3 mill. kr
  Redusere èn stilling styrka barnehage, 0,6 mill. kr
  Redusere driftsutgifter og innleie ved ledighet i hele tjenesteområdet, 1,4 mill. kr
  Investering:
  Sunnhetsgrenden (bofelleskap, nytt sykehjem), ferdigstilling 2016-2018, 112 mill. kr
  Randaberg Arena andre etasje, totalt 38 mill. kr (ferdig i 2015)
  Barnehage, barnebolig og ressurssenter i "Tarzanskogen", 58 mill. kr totalt (ferdig i 2016)
  Nye boliger i bofellesskapVestre Goa, 6 mill. kr i 2015-2016