Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Muligheter i den grønne landsbyen!

Informasjon om budsjett 2012, økonomiplan 2012 - 2015 og regnskap 2011.

Randaberg kommune har en sunn økonomi. Gjennom mange år med nøktern drift og god økonomistyring har kommunen fått et godt utgangspunkt for videre vekst og utvikling.

Kommunestyrets vedtak for budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 er slik:
1. Forslag til budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 godkjennes med de endringer som fremgår av flertallsbudsjettet.
2. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar.
3. Eiendomsskatt for 2012 utskrives med to promille for boligeiendommer og fem promille for næring. Bunnfradrag 733 000 kr.
4. Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og prosjektene slik de framgår av bevilgningsskjema drift (budsjettskjema 1A og 1B), investeringsprogram og finansieringsplan (budsjettskjema 2A).
5. Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse.
6. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetning mellom tjenesteområdene.
7. Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (budsjettskjema 2A) med 13,150 millioner kroner. Etter delegeringsreglementet §2-9 er rådmannen gitt fullmakt til å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon.
8. Det tas opp Startlån til videreutlån i Husbanken på 10 millioner kroner.
9. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet og gebyrvedlegg.
10. Tilskuddssatsene til private barnehager beregnes ut fra en kommunal kostnad på 153 327 kr per heltidsplass for barn under tre år og 73 179 for barn over tre år. Kapitaltilskudd er kr. 7 600 per heltidsplass. Randaberg kommune overfører 91,42 prosent av satsene i samsvar med statlige føringer. Satsene til de private barnehagene for 2012 blir dermed 140 166 for barn under tre år, 66 898 for barn over tre år og kr 6 948 per plass i kapitaltilskudd. Satsene kan endres dersom barnetallene i kommunale barnehager per 15/12-2012 avviker vesentlig fra tallene som er lagt til grunn for utregningene.

Aktuelle dokument i forhold til budsjett, økonomiplan og regnskap 2011 finner du på denne siden.