Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Budsjett 2012

Gjennom mange år med nøktern drift, kontinuerlig effektivisering og god økonomistyring, har kommunen et realistisk utgangspunkt for videre vekst og utvikling.

Randaberg kommune vil bruke 443 mill. kroner på lønnsutgifter i 2012 og kjøpe varer og tjenester for 155 mill. kroner. Investeringer på 141 mill. kroner kommer i tillegg.

Se intervju med rådmann Magne Fjell her:


Samlet vil det bli investert for 650 mill. kr i økonomiplanperioden. Rådmannen foreslår at driften effektiviseres i resten av økonomiplanperioden, slik at kommunen kan finansiere større deler av investeringene med driftsmidler.

Reduserte rammer
Nye oppgaver og vekst i innbyggertall krever mer av våre tjenesteområder. Tiltak i vedtatt økonomiplan, og andre forhold som krever økonomiske midler, er innarbeidet i budsjettet for 2012. Sammen med reduserte skatteinntekter gjør dette at Randaberg kommune må tilpasse driften til reduserte rammer. Dette betyr at tjenesteområdene må leie inn mindre ved sykdom og holde stillinger ledige i perioder for å redusere driftsutgiftene. Det arbeides også med konkrete prosjekter som kan effektivisere driften.

Ekstra kraft og muskler
Rådmannen foreslår å videreføre eiendomsskatten på samme nivå som i 2010, det vil si 14 mill. kroner. Randaberg kommune får også utbytte og renter/avdrag fra Lyse. Sammen gir disse inntektene Randaberg kommune ekstra kraft og muskler når det skal legges til rette for en god drift og et høyt investeringsnivå.

Mulighetsstudie
Randaberg kommune gjennomførte i 2010 en mulighetsstudie for å se på hvordan sentrum og områdene rundt kan utvikles videre, og hvordan offentlige bygninger og tjenester skal tilpasses denne utviklingen. Denne studien har lagt føringer for gjeldende økonomiplan, som også er videreført i rådmannens forslag til investeringer i økonomiplanperioden 2012-2015.

Viktige investeringene i økonomiplanen
• Ny Harestad skole (ung.skoledelen): 113 mill. kr i 2014-2015 + mer i 2016
• Rehab. av svømmehallb., Rbghallen: 39 mill. kr i 2012-2013, 42 mill. kr tot
• Randaberg kultursenter: 14 mill. kr i 2012 og 2014
• Universell tilrettelegging, Randaberg kirke: 5 mill. kr i 2012
• To nye avdelinger, Vistestølen barnehage: 16 mill. kr i 2012
• Ny barnehage: 12 mill. kr i 2015, må fullfinansieres i 2016
• Aktiv omsorg: Nytt bofellessk/barneb/leiligh. Torset: 54 mill. kr i 2012-2014
• Aktiv omsorg (sykehjemsrenovering / helsehus): 150 mill. kr i 2014-2015
• Ekstra tilrettelegging for VVA rundt Randaberg Arena: 17 mill. kr i 2012
• Omfattende VAR-investeringer: 54 mill. kr i 2012-2015
• Gang- og sykkelveier: 14 mill. kr i 2012-2015
• Investeringer knyttet til opparbeiding av nye boligareal: 27 mill. kr i 2015

Netto lånegjeld
Rådmannen foreslår å investere for 650 mill. kr i løpet av de kommende fire åra. Forholdsvis store deler av investeringene vil bli finansiert med tidligere avsatte fondsmidler og salgsinntekter fra kommunale utbyggingsområder. Dette medfører at gjelden ikke vil øke i starten av økonomiplanperioden. En økning i 2015 med 100 mill. kroner bringer gjelden opp til 630 mill. kroner. Randaberg kommune ligger i 2010 litt over landsgjennomsnittet når det gjelder netto lånegjeld per innbygger.

Les mer om budsjettet her: