Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen
Faksimile forside Årsmelding 2010.

Faksimile forside Årsmelding 2010.

Årsregnskap og årsmelding 2010

Etter regnskapsforskriftene skal formannskapet avgi innstilling til kommunestyret om godkjenning av årsregnskapet. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet til formannskapet og kommunestyret.

Årsregnskap 2010 og Årsmelding 2010 ble behandlet i kontrollutvalget 8. april, formannskapet behandlet deretter saken 10. mai før kommunestyret avsluttet saken i sitt møte 26. mai.

Saksframstillingen
I saksframstillingen tilrår rådmannen at kommunestyret godkjenner årsregnskapet for 2010 med et netto driftsresultat på minus 11,686 mill. kroner, og regnskapsmessig balanse etter bruk av og avsetninger til diverse bundne og ubundne fond.

Tidligere opptatte lån framstilt i note ”Oversikt over lån og bruk av lån”, 69, 827 mill. kroner, opprettholdes til å finansiere de aktuelle prosjekt/tiltak.

Driftsregnskapet
I driftsregnskapet er det brukt 16,6 mill. kroner av disposisjonsfond og bundne fond. Det er videre avsatt til disposisjonsfond og bundne fond 1,9 mill. kroner og overført 3,0 mill. kroner til investeringsregnskapet for dekning av momskompensasjon.

Investeringsregnskapet
I investeringsregnskapet er det brukt 29,9 mill. kroner av disposisjonsfond, ubundne investeringsfond og bundne fond og 3,0 mill. kroner er overført fra driftsregnskapet. Det er videre avsatt 15,3 mill. kroner til ubundne investeringsfond og bundne fond.

Rådmannen mener at årsregnskapet for Randaberg kommune gir et godt uttrykk for den økonomiske utviklingen i 2010 og situasjonen per 31.12.2010. Sammen med årsmeldingen er dette grunnlaget for vurdering av driften i kommunen i 2010.