Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Styrket barnehagetilbud

Spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder.

Kontaktperson: 
Wenche Kvalvik Vasshus
Telefon: 400 60 386
E-post: post@randaberg.kommune.no

Styrket barnehage gir støtte til barn med særskilte behov som f.eks. spesialpedagogisk hjelp hjemlet i Barnehageloven : Rett til spesialpedagogisk hjelp  §19 a) og Barn med nedsatt funksjonsevne §19g).
Spesialpedagogisk hjelp er et spesielt tilrettelagt tilbud for barn under opplæringspliktig alder. På bakgrunn av sakkyndig vurdering utarbeidet av PPT, innvilger kommunen hjelpen i et enkeltvedtak.

Retten til spesialpedagogisk hjelp er uavhengig av om barnet går i barnehage eller er hjemme. Dersom barnet har barnehageplass blir hjelpen gitt i barnehagen, og barn uten barnehageplass kan få hjelpen i hjemmet. Hjelpen skal være drøftet med foresatte.

Kommunen har ansvar for å sikre at kvaliteten på hjelpen er i tråd med vedtaket og den sakkyndige vurderingen. PPT er sakkyndig instans og har fagansvar for å veilede barnehagens personale, spesialpedagoger og annet personal tilknyttet barnehagen.