Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Individuell plan

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester rett til å få utarbeidet en individuell plan, uavhengig av alder, diagnose og funksjon. Langvarig betyr at behovet antas å strekke seg over en viss tid, men uten at det behøver å være varig. «Koordinerte» tjenester betyr at behovet gjelder to eller flere helse- og omsorgstjenester.

Individuell plan skal bidra til at tjenestemottakeren får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Én tjenesteyter (koordinator) skal til en hver tid ha hovedansvaret for oppfølgingen av tjenestemottakeren. Planarbeidet skal ta utgangspunkt i pasient og brukers mål, ressurser og helhetlige behov.

Krav til varighet bør ses i sammenheng med behovet for samordning. Selv om behovet bare strekker seg over noen måneder, kan kompleksitet og behovet for strukturert planlegging tilsi at individuell plan er et egnet verktøy. Tjenester fra andre sektorer bør også tas med i denne vurderingen.

Individuell plan skal styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og tjenestemottaker og eventuelt pårørende, og etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltningsnivåene.