Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten driver med forebyggende arbeid som vaksinering, helseundersøkelse og helseopplysning. Skolehelsetjenesten skal ikke drive med behandling. Ved sykdom eller skade må elevens fastlege kontaktes.

Skolehelsetjenestens formål er:

  • Å fremme psykisk og fysisk helse.
  • Å fremme gode sosiale og miljømessige forhold.
  • Å arbeide for å forebygge sykdom, skade eller lyte.
  • Å samarbeide med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparatet.

Alle elevene får tilbud etter fast program. Helseopplysning gis i samarbeid med skolen både individuelt og i grupper. Helsesøster følger også opp enkeltelever ved behov. Skolehelsetjenestens personell har taushetsplikt.

Helsesøster har nært samarbeid med psykisk helseteam, fysio/ergoterapeut, skolelege, PPT, barnevern, tverrfaglig team, m.fl. Vi kan også henvise elever/familier til disse tjenestene.

På alle skolene er det et tverrfaglig sammenatt gruppe som jobber med skolemiljøet generelt, men også med enkeltsaker. Faste medlemmer i gruppen er: Representanter fra skolen, helsesøster, PPT, barnevernstjenesten, tverrfaglig team, SLT- koordinator, fysio/ergoterapeuter v/behov og politiet v/behov.

Helsesøster har fast kontortid på skolene. Om nødvendig kan også helsesøster kontaktes på helsestasjonen. Se egen link for trefftid på de forskjellige skolene.