Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Omsorgsovertakelse

Beskrivelse

 • Grunnlaget for at det offentlige overtar omsorgen for et barn, er at foreldrene på en eller annen måte ikke har kunnet gi god nok omsorg til barnet.
 • Omsorgssvikten må dokumenteres slik at vilkårene i loven for omsorgsovertakelse er oppfylt.
 • Det må være nødvendig å overta omsorgen for barnet ut fra den situasjonen barnet befinner seg i.
 • Vedtak om omsorgovertakelse treffes av fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Et slikt vedtak kan ikke treffes hvis det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak.
 • Barneverntjenesten skal kort tid etter en omsorgsovertakelse kontakte foreldrene med tilbud om veiledning og oppfølging.
 •  Barneverntjenesten kan foreslå hjelpetiltak for å bedre foreldrenes omsorgsevne slik at en framtidig tilbakeføring av barnet kan bli mulig.
 • Foreldrene kan kreve at vedtaket om omsorgsovertakelse bringes inn for tingretten til rettslig prøving.
Målgruppe
Familier der barnet/barna opplever eller kan komme til å oppleve skadelig mangel på kontakt, stabilitet og forutsigbarhet.

Kriterier
Kriterier for omsorgsovertakelse kan være at det er alvorlige mangler:
 • Ved den daglige omsorgen som barnet får, eller alvorlige mangler i den personlige kontakten og tryggheten som det trenger etter sin alder og utvikling.
 • Foreldrene ikke sørger for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring.
 • Barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet.
 • Det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet.