Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen
"Utstein kommune" er for tiden på tenkestadiet.

"Utstein kommune" er for tiden på tenkestadiet.

Kommunesammenslåing lønner seg

Beregninger viser at en sammenslåing av de fire nabokommunene Rennesøy, Finnøy, Kvitsøy og Randaberg vil gi mer penger fra staten enn det de fire kommunene får samlet dersom de ikke slår seg sammen.

Vedtak før 1. juli 
Alle regnestykkene i saken bygger på at ny kommune blir vedtatt før 1. juli 2016. Kommuner som vedtar sammenslåing etter dette, vil få kompensasjon etter "vanlige" regler og heller ikke få engangstilskudd. Dersom en sammenslåing blir vedtatt etter 1. juli 2016, vil "Utstein kommune" trolig få reduserte inntekter.

Med eller uten Kvitsøy
Dersom Kvitsøy velger å stå utenfor "Utstein kommune", vil det få liten betydning for den nye kommunen. "Utstein" minus Kvitsøy får 10 millioner kroner mindre i engangstilskudd, og i underkant av 1 million kroner mer i rammetilskudd.  

Det vil med andre ord lønne seg for kommunene å slå seg sammen, selv om de økonomiske konsekvensene i den store sammenhengen blir heller små.

- Ved en kommunesammenslåing vil endringen i rammetilskuddet utgjøre under én prosent av de samlede driftsinntektene. Økonomien kan derfor ikke alene være bestemmende for om kommunene skal slå seg sammen eller ikke, mener økonomisjef Per Blikra i Randaberg kommune.

Usikre beregninger
Regjeringen har foreslått et nytt inntektssystem som skal gjelde fra 2017.

- Flere forhold ved det nye inntektssystemet er ennå ikke avklart. Kommunenes Sentralforbund sin modell, som vi benytter for å regne ut effekten av en eventuell kommunesammenslåing, gir de "beste" tallene, sier Per Blikra. 

- Det er likevel knyttet en del usikkerhet til modellen kommunene beregner etter, og før vi kan gjøre endelig kalkyle må vi vite hvilke andre kommuner som slår seg sammen samt ha oppdaterte tall for 2020. 

Per Blikra, økonomisjef i Randaberg kommune
Per Blikra, økonomisjef  i Randaberg kommune, har beregnet inntekter og utgifter i en tenkt kommunesammenslåing.

Gevinst ved sammenslåing
Hvorfor vil det være lønnsomt for de fire kommunene å slå seg sammen?
- En ny og samlet "Utstein kommune" får mer i rammetilskudd etter en sammenslåing enn de ville fått hver for seg fra 2020. Gevinsten kan bli fra 10 til 15 millioner kroner hvert år i 15 år, sier Per Blikra.

- I tillegg vil "Utstein" få 60 millioner kroner som et engangstilskudd, forutsatt at alle de fire aktuelle kommunene er med på sammenslåingen.Tabell kommunereform rammetilskot
Tabellen over viser at samlet rammetilskudd for de fire kommunene i 2016 er 511 millioner kroner. I 2017 blir tilskuddet redusert med 15 millioner kroner på grunn av det nye inntektssystemet og 9 mill. kroner på grunn av mindre veksttilskudd til Rennesøy kommune, pluss at Finnøy ikke lenger får småkommunetilskudd fordi de er blitt over 3 200 innbyggere.

- Endringene i rammetilskuddet skjer uavhengig av om kommunene slår seg sammen i 2020 eller ikke. Dersom kommunene ikke slår seg sammen, vil rammetilskuddet bli uendret - bortsett fra alle andre endringer som kommer, men som vi per i dag ikke har oversikt over, sier Per Blikra.  

Graf 01 300
Tallene her forutsetter at 25,4 km er grense for strukturkriteriet (inntektssystemet).

Pluss 15 millioner kroner
-Rammetilskuddet øker med 15 millioner kroner ved å slå sammen kommunene. Etter 15 år vil kompensasjonen til den nye kommunen gradvis trappes ned over fem år. I 2040 vil ny kommune ha mistet all kompensasjon, men fortsatt ha den reduksjonen som en fikk fra å gå fra fire kommuner til en, sier Per Blikra.

- Og etter så lang tid kan en kanskje forvente at den nye kommunen har gått seg til som en felles enhet, og faktisk bruker så mye mindre i 2040 enn 2020 som differansen tilsier (se tabellene over og under).

Graf 02
Med alternativet 13,3 km blir fallet i rammetilskudd mindre i 2017 og gevinsten på å slå seg sammen i 2020 også mindre. 

I den store sammenhengen
Samlet  har de fire kommunene driftsutgifter på over 1,5 milliarder kroner i 2015. I tilllegg blir det investert for 3-400 millioner kroner hvert år. Endringen i rammetilskuddet ved en kommune-sammenslåing utgjør én prosent av de samlede driftsinntektene.

- Det er viktigere å finne ut om en ny sammenslått kommune kan bidra til bedre tjenesteyting, myndighetsutøvelse og samfunnsutvikling, samtitidig som lokaldemokratiet ivaretas, sier økonomisjef Per Blikra.

- 60 millioner kroner i engangsstøtte til reformen er kjærkomne, men likevel relativt lite. Derfor kan ikke økonomien være bestemmende for om kommunene skal slå seg sammen eller ikke, avslutter han.